Browsing: làm ác tu thiện

Công án - Giai thoại
0

Nên biết rằng làm thiện được sanh lên lại chấp vào pháp hữu vi cho là cứu cánh giải thoát, đó là lầm rồi! Khi làm ác rơi xuống, rồi thối chí nản lòng, cho rằng đời người không còn hy vọng gì cả, đó cũng là lầm…