Chẳng được làm thầy

Muốn học Phật đạo, trước hết phải kết duyên với nhau. Chỉ có duyên mời ăn trái vải mà được ngộ đạo. Phật Pháp ở trong sự cung kính mà cầu, Tùng Duyệt cung kính đối với bậc tiền bối mà được ngộ đạo…

Ác hạnh Đề-bà

Làm lành làm tốt, tư duy trí tuệ trong sáng mà gặp hết chướng ngại nầy đến chướng ngại khác, hãy nhớ, đây không phài là thiếu đức, kém duyên, mà là thép đang được tôi luyện. Tốc xã mê đồ mới siêu sanh Tịnh Độ. Xả mê đồ là xả cái gì? là bỏ cái TA. Bỏ huyễn thân thì được gì nếu không phải là Pháp Thân?…