Browsing: ngày hạnh

Tinh thần
0

Trong mùa vía Quán Thế Âm này, chúng ta hãy cùng với ngành Nữ tiến thêm một bước nữa, nguyện học theo hạnh Ngài “tự nghe cái nghe”, hay “xoay cái nghe vào bên trong” (Phản văn văn tự tánh hay phản quan tự kỷ). Đức Quán Thế Âm dạy rằng, xoay cái nghe vào bên trong tức là thoát ly thanh trần…

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Xưa nay cánh mày râu chúng tôi thúc thủ, bại vong mất mạng dưới ngôn ngữ quát tháo, dưới sức mạnh cơ bắp của cánh quần thoa rõ thật có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đổ gục trước cái dịu ngọt cưng chiều của quý vị thì bút mực trần gian đông tây kim cổ không thể nói hết được…