Browsing: nhận

Vườn thơ
0

Khi ta cho ta không thấy mình cho
Khi người nhận không thấy người đã nhận
Cho và nhận đôi đàng không vướng bận
Nhận và cho mới trọn nghĩa từ bi
Cho rồi quên không gánh nặng mang đi
Người đã nhận không vì cho mang nợ…