Nước mắt Thiền Sư

    NƯỚC MẮT THIỀN SƯ Một hôm, Thiền Sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp tay cầm gươm đao, gậy gộc xông ra đòi tiền mãi lộ. Thiền Sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười lớn: – Đồ nhát gan! Thiền Sư Không Dã nói: – Ta đã vượt qua sanh tử, không phải sợ các ông mà khóc. Ta chỉ thương các ông trẻ tuổi sức…