Tổ Thiền Tông thứ VIII: Phật-đà-nan-đề

Ngài họ Cù-đàm, người nước Ca-ma-la. Thuở nhỏ trên đảnh Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang năm sắc xen lẫn. Ngài thông minh tuyệt vời, chữ nghĩa một phen xem qua là ghi nhớ…