Đầu cọp sừng dài

    ĐẦU CỌP SỪNG DÀI Có lần Thiền Sư Hoàng Bá đến nhà bếp, thấy điển tọa (phụ trách nấu cơm) bèn hỏi: – Ông đang làm gì? Điển tọa đáp: – Con đang nấu cơm. – Mỗi ngày nấu bao nhiêu gạo? – Mỗi ngày ăn ba lần, khoảng hai thạch rưỡi. – Ăn nhiều quá vậy? – Con còn lo không đủ ăn đó. Hoàng Bá nghe lời nói này, thuận tay đánh điển tọa hai tát. Điển tọa bèn đem chuyện…

Một chữ quên rất khó

Thiền giả muốn siêu việt đối đãi chỉ cần một chữ quên, quên mình, quên người, quên tình, quên cảnh, quên phải, quên quấy, quên có, quên không. Từ xưa đến nay một chữ quên này rất khó mà thực hành…

Thừa nhận tín vật

Trong thiền môn, không chấp ngữ ngôn văn tự, nghĩa là chỉ thẳng bản tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng nếu bỏ ngữ ngôn văn tự làm sao chỉ thẳng bản tâm, kiến tánh thành Phật?…

Quy Sơn Cảnh Sách – Việt dịch: HT Thích Thanh Từ

Quy Sơn Cảnh Sách là quyển luận của Thiền Sư Linh Hựu. Do ngài ở tại núi Quy (Quy Sơn), người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên nên dùng tên núi để gọi ngài. Quyển luận này mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành để dược giải thoát nên đề tựa là “cảnh sách”. Quy Sơn Cảnh Sách là luận cảnh sách của ngài Quy Sơn…

Quy Sơn Cảnh Sách – Việt dịch: HT Thích Trí Quang

Người xuất gia là cất bước thì muốn vượt tới phương trời cao rộng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối một cách rạng rỡ dòng giống của Phật, làm cho quân đội của ma phải rúng động khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi…