Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Đạt NGUYỄN VĂN BẠO

Suốt một đời hy sinh và tận tụy cho đạo pháp, dân tộc, cho tổ chức, cho đàn em thân thương; anh đã mất nhưng tên anh không mất. Tên của anh vẫn còn mãi trong trái tim của các anh chị em áo lam, tên của anh vẫn còn mãi trong dòng Lam Sử tổ chức GÐPT…