Thông Điệp gởi Tăng Ni & Phật Tử Việt Nam tại hải ngoại của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu (năm 1991)

Thông Điệp của Đức Đại Lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N gởi Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật Tử Việt Nam ở hải ngoại ngày 31.10.1991…