Không có miệng để thuyết pháp

Đạo Niệm thọ giới hơn mười năm mà không biết trọng pháp. Thiền Sư Thạch Thê điểm phá cho ông, mây mù trong tâm bao nhiêu năm nay đều tan biến. Đó mới gọi là thiền thoại nhập tâm…

Chẳng hổ thẹn làm Thị Giả

Bổn phận là nhận bản tánh thanh tịnh, an trụ thân tâm, từ bi nhẫn nại, phát tâm làm việc thiền phong. Trong sinh hoạt của thiền giả, chỗ nào cũng là thiền, ăn cơm, ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, bửa củi, gánh nước, không việc gì chẳng phải thiền…