Kinh Nhật Tụng Sơ Thời – Việt dịch: Thích Nguyên Giác

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời có thể nói là kinh cốt tủy của đạo Phật trong cả kinh điển Nam truyền, Bắc truyền, Tạng truyền. Theo một số nghiên cứu, 2 nhóm Kinh Nhật Tụng cổ xưa nhất trong Pali Tạng là 16 kinh của Phẩm Tám và 16 kinh của Phẩm Qua Bờ Bên Kia trong Kinh Tập…