Một số tồn nghi về bài kệ truyền thừa Phật Giáo của dòng Lâm Tế – Đàng Ngoài

Hòa Thượng Chuyết Chuyết được xếp vào hàng vị Tổ thứ 71 Phật Giáo và là thế hệ 34 dòng Lâm Tế Trung Hoa. Sang Việt Nam, Ngài sáng lập dòng Lâm Tế ở Đàng Ngoài, trở thành Sơ Tổ dòng Lâm Tế Đàng Ngoài…