Một số tồn nghi về bài kệ truyền thừa Phật Giáo của dòng Lâm Tế – Đàng Ngoài

Hòa Thượng Chuyết Chuyết được xếp vào hàng vị Tổ thứ 71 Phật Giáo và là thế hệ 34 dòng Lâm Tế Trung Hoa. Sang Việt Nam, Ngài sáng lập dòng Lâm Tế ở Đàng Ngoài, trở thành Sơ Tổ dòng Lâm Tế Đàng Ngoài…

Các bài kệ truyền thừa Phật Giáo tại Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam hiện nay đều xuất từ Thiền Tông và đa số thuộc dòng Tào Động (miền Bắc), Lâm Tế (miền Trung và miền Nam). Các long vị của các Tổ đều ghi Lâm Tế, nhưng pháp tu lại kiêm cả Tịnh và Mật Tông…

Các bài kệ truyền thừa của tông Lâm Tế tại Việt Nam

Trong quá trình hình thành và phát triển của Phật Giáo Việt Nam, dòng thiền Lâm Tế đóng một vai trò rất quan trọng. Miền Bắc Việt Nam phần lớn truyền thừa theo dòng Tào Động. Còn miền Trung vào đến miền Nam đều truyền theo tông Lâm Tế…