Browsing: trường ca

Vườn thơ
0

…Giữa khoảng trời Nam đất Việt này
Lời tụng niệm vượt âm giai cao nhất:
NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Đón dư âm, ngừng núi lở, sông bồi
Càn khôn treo nhịp luân hồi
Chầu quanh một bóng Phật ngồi Từ Bi…