Tiểu sử Tổ Tỉnh Thường – Liên Tông Thất Tổ

TIỂU SỬ

TỔ TỈNH THƯỜNG

[ Tỉnh Thường Đại Sư – Liên Tông Thất Tổ]
(Tổ thứ bảy trong Liên Tông Thập Tam Tổ – Tịnh Độ Tông)

Tỉnh Thường Đại Sư tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, Ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới Cụ-túc.

Trong niên hiệu Thuần Hóa, Đại Sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh. Vì mến di phong của Lô Sơn, Ngài tạo tượng Phật A-di-đà, kết hợp bạn sen, thành lập Liên Xã. Sau đó, Ngài lại trích máu tả phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy, lại đổi tên Liên Xã thành Tịnh Hạnh Xã. Hàng sĩ phu dự vào hội niệm Phật được một trăm hai mươi người. Ngoài ra, các hàng nam nữ thiện tín khác có đến hàng vạn, đều xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Trong đây, quan tướng quốc Hương Văn Đán làm Hội Thủ. Riêng phần Tỷ-kheo Tăng, Đại Sư độ được hơn một ngàn người, đều tu môn niệm Phật.

Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, theo thường khóa, Đại Sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát, bỗng nói to lên rằng: “Đức A-di-đà Thế Tôn đã đến.” Rồi ngồi yên mà hóa, thọ 62 tuổi.

Trong giờ Ngài thị tịch, đại chúng thấy mặt đất biến thành sắc vàng ròng, rất lâu mới hoàn phục như cũ.

Lời phụ:

Kinh dạy: “Tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh.” Đại Sư đã tu nhân niệm Phật thanh tịnh, tất phải cảm tịnh quả. Nhưng vì tịnh quá mãnh liệt nên không đợi sinh về Tây Phương mà ảnh hưởng đến cảnh uế độ này, tạm biến thành sắc hoằng kim. Đây là một bằng chứng cho biết cảnh đất vàng cây báu ở Tịnh Độ là có thật, vì “tất cả pháp do tâm tạo”. Quả vị của Đại Sư tất ở ngôi Thượng Thượng Phẩm.

Xem tiếp tiểu sử Tổ Tịnh Độ Tông thứ 8: Châu Hoằng Đại Sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.