Tổ Thiền Tông thứ XV: Ca-na-đề-bà (Thánh Thiên)

0

Tổ Thiền Tông thứ 14: Ca-na-đề-bà (Thánh Thiên)

Tổ Ca-na-đề-bàkāṇadeva; āryadeva; 迦 那 提 婆 – đọc ngắn là Đề-bà; cũng gọi là Thánh Thiên; 聖 天
(Cuối thế kỷ thứ sáu sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt).

oOo

Ngài dòng Tỳ-xá-ly ở Nam Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh, biện tài vô ngại. Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện. Khi Tổ Long Thọ đến nước nầy, Ngài tìm đến yết kiến. Tổ Long Thọ muốn thử Ngài, sai đồ đệ múc một thau nước đầy để ở trước lối vào. Ngài đi qua lấy cây kim bỏ vào, rồi thẳng đến yết kiến Tổ.

Thầy trò gặp nhau vui vẻ lãnh hội, khi Tổ Long Thọ thuyết pháp hiện tướng vầng trăng tròn, Ngài thầm ngộ yếu chỉ. Ngài theo Tổ xuất gia và được truyền tâm ấn.

Sau khi đắc pháp, Ngài vân du khắp nơi, lần lượt sang nước Ca-tỳ-la để giáo hóa. Trong nước nầy có ông trưởng giả tên Tịnh Đức sanh được hai người con trai, người cả tên La-hầu-la-điểm, người thứ tên La-hầu-la-đa. Ông hằng ngày chỉ săn sóc vườn tược. Hôm nọ, một cây trong vườn nẩy sanh thứ nấm lạ, ông nhổ về ăn thử, thực ngon lành. Song chỉ ông và người con thứ hằng ngày đều nhổ được nấm ăn, ngoài ra không ai nhổ được. Ông bảo con thứ:

– Nấm cây nầy chỉ ta và ngươi được ăn, ắt là việc phi thường. Ước gì có ai thông hiểu giải thích cho việc này.

La-hầu-la-đa nói kệ:

Thử mộc sanh kỳ nhĩ
Ngã thực bất khô khao
Trí giả giải thử nhơn
Ngã hồi hướng Phật đạo.

Dịch:

Cây nầy sanh nấm lạ
Con ăn rất ngon lành
Người trí giải nhơn nầy
Con xin theo Phật đạo.

Chợt gặp Bồ-tát Đề-bà đến nhà, cha con ông Tịnh Đức vui mừng đem việc nầy ra hỏi. Ngài dạy:

– Khi xưa, lúc ông hai mươi tuổi thường mời một vị Tỳ-kheo về nhà cúng dường. Vị Tỳ-kheo ấy tuy có chút ít giới hạnh mà con mắt pháp chưa sáng, tâm không thấu lý, luống nhận sự cúng dường của ông. Song vị Tỳ-kheo ấy có chút ít tu hành nên khỏi sa vào đường ác, vẫn phải làm cây sanh nấm nầy để trả nợ cho ông. Xưa khi vị Tỳ-kheo ấy đến nhà ông, trong nhà chỉ có ông và người con thứ nầy thành kính cúng dường, còn bao nhiêu người đều không vui. Vì thế, nên nấm hiện nay chỉ hai cha con ông được hưởng.

Ngài lại bảo:

– Ông nay được bao nhiêu tuổi?

Trưởng giả thưa:

– Tôi được 79 tuổi.

Ngài nói kệ:

Nhập đạo bất thông lý
Phục thân hoàn tín thí
Nhữ niên bát thập nhất
Thử mộc diệc vô nhĩ.

Dịch:

Vào đạo không thông lý
Hoàn thân đền tín thí
Trưởng giả tuổi tám mốt
Cây nầy không sanh nấm.

Ông trưởng giả nghe nói xong biết rõ duyên trước, càng thêm thán phục, Ông thưa:

– Tôi già yếu tuy muốn xuất gia e không kham theo Thầy. Đứa con thứ của tôi hết lòng mộ đạo, tôi xin cho nó theo làm thị giả cho Thầy, mong thầy dung nạp.

Ngài hoan hỷ chấp nhận La-hầu-la-đa xuất gia và triệu tập các vị Thánh Tăng đến truyền giới.

Ngài du hóa đến nước Ba-liên-phất gặp lúc ngoại đạo hưng thịnh, Phật Pháp lu mờ. Ngài đem hết khả năng chuyển hóa ngoại đạo trở về quy y Tam Bảo, khiến xứ nầy Phật Pháp hưng thịnh lại.

Khi già yếu, Ngài gọi La-hầu-la-đa đến phó chúc pháp nhãn tạng và dặn dò đừng để đoạn diệt. Kế nói kệ:

Bổn đối truyền pháp nhơn
Vị thuyết giải thoát lý
Ư pháp thật vô chứng
Vô chung diệc vô thủy.

Dịch:

Xưa đối người truyền pháp
Vì nói lý giải thoát
Nơi pháp thật không chứng
Không chung cũng không thủy.

Dặn dò xong, Ngài nhập định, ngồi nghiêm chỉnh thị tịch. La-hầu-la-đa và đồ chúng xây tháp cúng dường.

Ngài là Bồ-tát thứ ba làm nổi bật giáo lý Đại Thừa. Những tác phẩm Ngài trước thuật:

  • Bách Luận.
  • Bách Tự Luận.
  • Đại Trượng Phu Luận.
  • Đề-bà Bồ-tát Phá Lăng-già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận.
  • Đề-bà Bồ-tát Thích Lăng-già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết-bàn Luận…

Những bộ Luận trên nổi tiếng nhất là bộ Bách Luận và Đại Trượng Phu Luận./.

Xem danh sách truyền thừa và di ảnh 33 vị Tổ Thiền Tông

 Xem sử liệu Tổ Thiền Tông thứ 16

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.