Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II NK.2008-2012

 

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
Kỳ II – Nhiệm kỳ 2008-2012

 

Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng Đại Biểu tham dự Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới kỳ II – nhiệm kỳ 2008-2012 tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 10 năm 2008.

NHẬN ĐỊNH:

1. Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức Giáo Dục: “Ðào luyện Thanh, Thiếu, Ðồng niên thành Phật Tử chơn chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”, một tổ chức nằm trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – hậu thân của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập năm 1951 – đã truyền thừa chính thống: Lý tưởng hòa bình; Sứ mệnh xiển dương Chánh Pháp; Sự nghiệp giác ngộ và giải thoát chúng sanh của Phật Giáo trong lịch sử 2000 năm đối với Dân tộc Việt Nam.

2. Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục tôn giáo lấy Giáo lý Phật Đà làm nền tảng cho mọi tiêu hướng hành hoạt, bởi lẽ đó, luôn luôn đặt mình quy ngưỡng Tam Bảo trong bất cứ tình huống nào.

3. Suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm, Gia Đình Phật Tử Việt Nam chính là thế hệ mà Chư Tôn Đức tiền bối hữu công quan tâm, thao thức, dốc lòng dựng xây nhằm kiến tạo lực lượng kế thừa cho sự nghiệp chung của Phật Giáo Việt Nam như lời bác Tâm Minh Lê Đình Thám – Sáng lập viên – khẳng định: “Không một thành tựu vững bền nào mà không nhắm đến tầng lớp thanh thiếu nhi vì họ là những người kế tục trong mai hậu”. Lời khẳng định như bản “Tuyên Ngôn” khai sinh Tổ Chức Áo Lam và từ đó Sen Trắng đã ươm mầm, vươn mình thành tâm xây đời hộ đạo.

4. Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã được khai sinh trong hoàn cảnh biến động của lịch sử xã hội Việt Nam và trưởng thành trong kinh nghiệm đau thương gian khổ của Tổ Quốc. Sự thăng tiến của Tổ Chức là một điều tất yếu, từ đó việc kiện toàn và phát triển Gia Đình Phật Tử cần phải được quan tâm thực hiện một cách trọn vẹn và thống nhất.

5. Trên hơn nửa thế kỷ qua, trang sử bi hùng của các thế hệ Gia Đình Phật Tử vốn đã cống hiến ngay cả sinh mạng để giữ tròn khí tiết của người Phật tử đã lâm vào cảnh khốn cùng vì không chịu khuất phục trước cường quyền mà từ bỏ lý tưởng của mình. Máu và nước mắt của các thế hệ đã qua và cũng của chính những người đang thường trực đối diện với mọi đe dọa an ninh, nghề nghiệp… Đó là chính nghĩa tồn tại của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

6. Trong Đạo Phật chỉ có Giới Định Tuệ mà không có giáo quyền; chỉ có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mà không có mê vọng và tham vọng; chỉ có lập nguyện và lập hạnh mà không có áp đặt và chỉ có mọi sự hiện hữu trong hổ tương và dung thông vô ngại mà không có sự hiện hữu đơn thuần và độc đoán. Nếu ta nghĩ rằng, có một sự hiện hữu đơn thuần và độc đoán, đó là ý nghĩ lệ thuộc vào những yếu tố điên đảo vô minh và phi Phật Giáo.

Từ những nhận định trên, Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới kỳ II – 2008

ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ:

1) GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI trong bất cứ tình huống, không gian, thời gian nào cũng vẫn là đứa con trung kiên, là lực lượng hậu bị của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và xác quyết: luôn luôn quy ngưỡng Tam Bảo trong tương quan cọng sinh để xiển dương chánh pháp.

2) GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI trong bất cứ tình huống nào vẫn quyết tâm thực hiện mục đích của Gia Đình Phật Tử đã được đề ra nhằm phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và Nhân loại là nghĩa vụ thiêng liêng của chính mình.

3) GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI minh định việc quy nhất tập thể cộng đồng Gia Đình Phật Tử cùng chung một hệ thống là điếu tất yếu nhằm củng cố, kiện toàn để phát triển tổ chức hầu tiến tới hội nhập vào thế giới khoa học kỷ thuật hiện nay với danh xưng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI.

4) GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI luôn tỉnh thức trước những âm mưu nội, ngoại tại nhằm phân hóa tổ chức và luôn dũng mãnh, tinh tấn, tiến tu để hoàn thành sứ mạng phụng sự cho lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, quang phục Đạo pháp và Quê hương.

Làm tại Bangkok – Thái Lan, ngày 10 tháng 10 năm 2008.
Toàn thể Đại Biểu tham dự Đại Hội Huynh Trưởng
Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới kỳ II

(Đồng ký tên)