Trại Tuyết Sơn: Sổ điểm danh

Đàn còn là một đơn vị căn bản của Đoàn, thiếu sự đôn đốc của Đàn trong sự sinh hoạt, thì sự suy yếu của Đàn sẽ đến ngay với Đoàn . Do đó Đầu Thứ Đàn phải luôn luôn biết được sự vắng mặt của Đàn sinh, để tìm cách liên lạc với em đó, hiểu biết tường tận những lý do vắng mặt, báo cho anh chị trưởng biết nếu Đàn trưởng xét không thể giải quyết được.

Muốn được như vậy, các Đầu Đàn phải lập sổ điểm danh vắng mặt họ Pháp danh Anh chị trưởng điều khiển Đoàn, tên họ Đầu Thứ Đàn.

Tiếp theo trang kế tiếp lập một danh sách gồm các phần :

–   Số thứ tự.

–   Họ và Tên.

–   Pháp Danh

–   Chức vụ

–   Ngày gia nhập

–   Các ngày sinh hoạt

Mỗi tuần Đầu hay Thứ Đàn ( nếu Đầu Đàn vắng mặt ) có nhiệm vụ ghi điểm danh những đoàn sinh có mặt, vắng mặt có xin phép, vắng mặt không xin phép v…v… và báo cáo cho anh chị Huynh trưởng sau mỗi lần sinh hoạt. Sổ chuyên cần vừa giúp các em trí nhớ số lượng sinh hoạt mỗi tuần, biết được sự chuyên cần cũng như mọi việc xảy ra trong đời các em đó.

Thí dụ : Chiều chủ nhật em Anh vắng mặt không tin trước trong giờ sinh hoạt. Sau buổi họp, Đầu Đàn ghé lại nhà xem tại sao em Anh vắng mặt, nếu em bỏ họp đi chơi thì Đầu Đàn tim cách gặp em ấy để giải thích hoặc em bị đau ốm thì phải báo cáo cho anh chị điều khiển Đoàn biết để tổ chức thăm viếng v.v…

–   Lợi cho đầu đàn biết được sự chuyên cần trong Đàn.

–   Giúp cho các Anh chị cầm Đoàn biết được sức sinh hoạt chung.

–   Gây được tình tương thân tương trợ khi biết được sự ốm đau, hoạn nạn, v.v…

STT Họ tên Pháp danh Chức vụ Tháng 11

1     2      3     4

 Chỉ dẫn :

–   Cột thứ nhất : Ghi số thứ tự đàn em.

–   Cột thứ hai : Ghi họ và tên từ Đầu Đàn đến Đàn sinh và cuối cùng là Thứ Đàn.

–   Cột thứ ba : Ghi Pháp danh ( nếu có ).

–   Cột thứ tư : Ghi chức vụ.

–   Các cột kế tiếp : Ghi tuần theo trong tháng.

–   Phần ghi chú : Có mặt đánh đấu X.

–   Vắng mặt có giấy phép ghi chữ  P.

–   Vắng mặt không xin phép ghi chữ O

 

Nguồn: Tài liệu Trại huấn luyện Chăn Đàn TUYẾT SƠN – BHD Trung Ương GĐPTVN.