Nặng bao nhiêu?

Trước khi tham thiền thấy núi là núi, thấy sông là sông; khi tham thiền, thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông; sau khi tham thiền, thấy núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông…

Tiểu sử Tổ Viên Ngộ – Khắc Cần Thiền Sư (Đời thứ 11 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Lạc, tên Khắc Cần, tự là Vô Trước, sinh năm Quý Mão (1063), niên hiệu Gia Hựu năm đầu, đời vua Anh Tông nhà Tống tại quê hương ở Sùng Ninh, Bành Châu (Tứ Xuyên). Thuở nhỏ theo Nho học, mỗi ngày nhớ được ngàn lời…