Đánh xe hay đánh trâu?

Phương pháp ngồi thiền có thể thông đạt Phật đạo, nhưng không phải là mục đích. Nếu trâu kéo xe không đi, đánh trâu mới phải chứ, còn xe đâu quan hệ gì. Tham thiền ngộ đạo dụng tâm mới phải, không dính dáng đến thân tướng…

Một đống củi

Ngày xưa nói “giang hồ” là chỉ cho đi tham học lăng xăng. Về sau lời nói giang hồ biến thành nghĩa lão luyện. Vị học tăng này đến đi hai bên mang một đống củi tới lui mà không biết nặng bao nhiêu!…

Chánh điện không có Phật

Chúng ta ngoài tâm cầu Pháp, đó là quên mất mình, cho nên Chư Phật, Tổ Sư nhọc nhằn nói rất nhiều mới chịu hồi đầu. Một tiếng gọi của Mã Tổ, Vô Nghiệp xoay đầu mà nhận biết bản lai diện mục…

Tiểu sử Mã Tổ – Đạo Nhất Thiền Sư (Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ Sư họ Mã, sinh năm Kỷ Dậu (709), niên hiệu Cảnh Long thứ 3 đời vua Đường Trung Tông tại Thập Phương, Hán Châu. Vì người đời sau quá kính trọng Ngài nên nhân Ngài họ Mã mà gọi là Mã Tổ (ông Tổ họ Mã)…