Browsing: tuyết phong

Công án - Giai thoại
0

Đối với con mắt của thiền giả, sanh tử như trở về nhà. Nhưng Thiền Sư Động Sơn vẫn còn sống, cho nên nói thiền tăng Năng Nhẫn sánh với ông ta chậm hơn ba năm. Chỗ này Thiền Sư Động Sơn rõ biết được pháp thân không sanh, không tử vậy…

Công án - Giai thoại
0

Nhục nhãn không biết phất tử, chỉ có huệ nhãn mới nhận biết trời đất. Một tâm đã ngộ, một niệm sám hối thì khắp trời đất thế giới đều là Phật Pháp. Giơ phất tử lên biểu thị, là đã giải thích ý Tổ Sư rồi…

Công án - Giai thoại
0

Thiền, phải vô ngôn thuyết mà dạy, nghĩa là dứt bặt đường ngôn ngữ, không phải ở trên ngôn ngữ truyền tới truyền lui, hai người đều khoe thiền, cho nên đều bị hai mươi gậy!…

Công án - Giai thoại
0

Có một hôm, Thiền Sư Tuyết Phong tập họp đại chúng khai đường thuyết pháp: “Chân lý tuyệt đối trùm khắp một cách rõ ràng”. Thiền Sư Tuyết Phong chỉ nói một câu này rồi im lặng, đại chúng cả núi đều không hiểu ý Ngài…