Browsing: hạnh nguyện

Vườn thơ
0

Tôi muốn làm dòng suối
Mang nguồn nước trong lành
Chảy qua vùng khô hạn
Tưới mát cánh đồng xanh
Tôi muồn làm áng mây
Mưa rào lên các bạn./.

Vía QUÁN THẾ ÂM
0

Quán Thế Âm! Đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền. Quán Thế Âm! Danh hiệu của tình thương bao la không bờ bến, bao la rộng khắp cõi hư không. Quán Thế Âm! Gắn liền với tim óc của nhân loại, của muôn loài chúng sanh…

Vía QUÁN THẾ ÂM
1

…Đại bi nghĩa là lòng xót thương bao la rộng lớn. Theo định nghĩa chung: “Bi năng bạt khổ”, bi có công năng tiêu trừ các khổ não. Hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm là cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly ra khỏi tai ách khổ nạn: lòng thương xót của ngài rộng lớn bao la như thế nên gọi là đại bi…