Diệu dụng của thốt trác

Có người nói rằng: “Cơm chưa chín chớ nên giỡ nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”. Tức khắc ngay đó là một sanh mạng mới. Huệ Ngung đánh đuổi, chỉ là trứng hóa trong thời gian nở…

Tiểu sử Tổ Nam Viện – Huệ Ngung Thiền Sư (Đời thứ 3 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Ngài trụ trì Nam Viện tại Nhữ Châu (nay là huyện Lâm An, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) nên người đời gọi Ngài là Nam Viện Huệ Ngung. Ngài còn có pháp hiệu là Bảo Ứng nên thời nhân gọi là Bảo Ứng Hòa Thượng…