Tiểu sử Tổ Lâm Tế – Nghĩa Huyền Thiền Sư (Khai Tổ tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ Sư Lâm Tế họ Hình, sinh năm Đinh Mão (787), niên hiệu Trinh Nguyên thứ 3 triều vua Đường Đức Tông, tại Nam Hoa thuộc Tào Châu (nay là huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông). Thuở nhỏ Ngài đã tỏ ra có chí xuất trần…