Kỳ hiệu – Ấn tín Gia Đình Phật Tử

KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ: (Cương Yếu Hành Chánh Gia Đình Phật Tử Việt Nam) A/ MẶT PHẢI KỲ HIỆU: B/ MẶT TRÁI KỲ HIỆU: Thế Giới. Quốc Gia (Trung Ương). Tỉnh / Thị. Đơn vị GĐPT. Đoàn Nam Phật Tử. Đoàn Nữ Phật Tử. Đoàn Thiếu Nam. Đoàn Thiếu Nữ. Đoàn Oanh Vũ Nam. Đoàn Oanh Vũ Nữ. Đội – Nam Phật Tử. Chúng – Nữ Phật Tử. Đội – Thiếu Nam. Chúng – Thiếu Nữ. Đàn – Oanh Vũ Nam. Đàn –…