Bộ sưu tập ảnh: 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa (3 bộ)

13 vị Tổ Tịnh Độ Tông hay Liên Tông Thập Tam Tổ. Truyền thừa gồm có các Đại Sư: Huệ Viễn; Thiện Đạo; Thừa Viễn; Pháp Chiếu; Thiếu Khang; Diên Thọ; Tỉnh Thường; Châu Hoằng; Trí Húc; Hành Sách; Thật Hiền; Tế Tỉnh và Ấn Quang.