Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam

TVGĐPT – Mục lục trong chuyên đề này: 1. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam bản hiện hành (1973). 2. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh (1967). 3. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản ban hành đầu tiên (1964). 4. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Âu Châu. 5. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi. 6. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Hoa Kỳ. 7. Nội Quy…