Tu sỹ Phật Giáo Việt Nam lấy họ THÍCH làm Pháp danh từ bao giờ?

Họ Thích rất cao đẹp, nhưng phải được nêu lên đối với những bậc tu hành chân chính, đầy đủ đức hạnh, đáng cho Tín đồ cung phục, thì không cần phải xưng họ Thích mà thiên hạ đều tôn là bậc xứng đáng trong giòng họ Thích-ca vậy…