Browsing: phật về

Vườn thơ
0

Khua chuông tỉnh giấc mơ màng
Lời kinh chuyển pháp còn vang vọng hoài
Ba ngàn thế giới hùng oai
Liên hoa đài tạng đâu ngoài cõi tâm
Mỗi hoa mỗi Phật thì thầm
Mỗi tâm mỗi Phật thậm thâm nghĩa huyền…