50 năm – Hạnh phúc nào cho một dân tộc?

Hội nhập, không phải là chuyện dễ. Người ta không thể ban bố sự hội nhập bằng một sắc lệnh. Hội nhập là một cái gì đó mang bản chất con người, và điều đó cần phải có thời gian, điều đó tùy thuộc vào thật nhiều điều kiện…