Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm

Bốn lĩnh vực quán niệm (quán Thân, quán Thọ, quán Tâm, quán Pháp) này được nói đến trong các bản kinh Hán ngữ có tên là kinh Tứ Niệm Xứ (四 念 處 – Sankrit: smṛtyupasthāna – Pali: satipaṭṭhāna-sutta)…

Bậc Chánh Thiện: Tứ niệm xứ

A. DẪN KHỞI : Tứ niệm xứ là 4 lãnh vực quán niệm, thuộc 4 chi phần trong 37 phẩm trợ đạo thuộc về pháp môn Thiền định. Hai kinh “Quán niệm hơi thở” và “kinh Niệm xứ” dạy về pháp tu Tứ niệm xứ. Đây là bốn pháp quán giúp cho hành giả nhận chân được bản chất của thế giới vạn hữu là vô thường, vô ngã, không, là nhân duyên sinh. Để giúp cho hành giả có đủ ý thức tự mình…