Đồng phục Gia Đình Phật Tử

ĐỒNG PHỤC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM: (Chương thứ III, điều 13, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) @ Chú thích vị trí đeo huy hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, bảng tên: a) Nam, Nữ  Huynh Trưởng: Huy hiệu Hoa Sen. Phù hiệu chức vụ. Bảng tên. Cấp hiệu. b) Đoàn Sinh Ngành Thanh, Thiếu: Huy hiệu Hoa Sen. Phù hiệu chức vụ (Đội, Chúng, Trưởng và Phó) hay Gia Đình hiệu (Đội, Chúng Sinh). Cấp hiệu. Phù hiệu thâm niên. c) Đoàn…