Nhân tiết Thượng Nguyên lạm bàn về "Dương Sao Giải Hạn"

Cúng sao giải hạn là hình thức tín ngưỡng không có trong truyền thống Phật Giáo nhưng nó lại tồn tại trong Phật Giáo Việt Nam cho đến ngày nay – đặc biệt là sau một thời gian được bài trừ khá triệt để trước năm 1975 thì lại “tái nhiễm” vào nhiều năm gần đây…