Kinh Tương Ưng Bộ (Pàli tạng – Nam truyền)

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli, gồm có 5 thiên: Thiên Có Kệ, Thiên Nhân Duyên, Thiên Uẩn, Thiên Sáu Xứ, và Thiên Đại Phẩm…

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển – Tạng Kinh: Tương Ưng Bộ Kinh

Bộ sưu tập nầy gồm những bài kinh trong Tạng Kinh được gọi Tương Ưng Bộ Kinh gồm 7762 bài có độ dài không đều, đa số là ngắn, được sắp xếp trong một thứ tự đặc biệt tuỳ theo chủ đề thành năm phần chính gọi là Năm Thiên…