Browsing: tuyết đậu

Công án - Giai thoại
0

Xã hội ngày nay, vì cầu chức vị mà thường kết thân người sang quý. Như Thiền Sư Tuyết Đậu, tuy có con đường tiến thân mà bỏ không dùng. Nếu chúng ta siêng năng tu học, một ngày nào đó tự nhiên thời cơ chín muồi, thì được long thiên đẩy ra…