Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) được gọi không chính xác. Bạn cần truyền array của các types. Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.6.1.) in /home/thuvieng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5833
Tổ Thiền Tông thứ XIV: Na-già-hạt-thụ-na (Long Thụ Bồ-tát)

Tổ Thiền Tông thứ XIV: Na-già-hạt-thụ-na (Long Thụ Bồ-tát)

0

Tổ Thiền Tông thứ 14: Na-già-hạt-thụ-na (Long Thụ Bồ-tát)

Tổ Na-già-hạt-thụ-nanāgārjuna; 那 伽 閼 樹 那 – cũng gọi là Long Thụ hay Long Thọ; 龍 樹
(Giữa thế kỷ thứ sáu sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt).

oOo

Ngài cũng có tên là Long Thắng, dòng Phạm Chí ở miền Tây Ấn. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh; vừa nghe Phạm Chí tụng bốn kinh Phệ-đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Đến 20 tuổi, Ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên văn, địa lý, toán số, sấm ký và các học thuật của ngoại đạo. Môn nào Ngài học đến đều xuất sắc hơn mọi người.

Nhơn một cơ duyên chẳng lành. Ngài nhận thực được các pháp là vô thường, đau khổ nên vào núi ở ẩn. Số người tìm đến cầu học với Ngài rất đông. Sau khi gặp Tổ Ca-tỳ-ma-la cảm hóa, Ngài xin xuất gia, được Tổ độ cho và truyền cả tâm ấn.

Từ đó, Ngài vân du thuyết pháp khắp nơi, lần lượt đến miền Nam Ấn. Dân chúng xứ nầy chỉ sùng phước nghiệp, từ Ngài đến đem pháp yếu chỉ dạy, họ tự bảo nhau: “Chỉ phước nghiệp nầy là việc tối thắng, nói về Phật tánh thì đâu thể thấy.”

Ngài nhơn đó bảo họ:

– Các ngươi nếu muốn thấy được Phật tánh thì trước hết phải bỏ tâm ngã mạn đi mới có thể thấy được. Họ hỏi Ngài:

– Phật tánh lớn hay nhỏ?

Ngài đáp:

– Chẳng nhỏ chẳng lớn, không rộng không hẹp, không phước không báo, chẳng chết chẳng sống.

Dân chúng nghe Ngài nói tột lý, vui mừng nguyện học pháp ấy. Ngài liền ngay trên tòa hóa thân như vầng mặt trăng. Dân chúng tuy nghe thuyết pháp mà không thấy có hình Ngài. Trong ấy có con một ông nhà giàu tên là Ca-na-đề-bà, khi thấy thế liền cảm ngộ. Đề-bà bảo dân chúng:

– Biết tướng nầy chăng?

Dân chúng thưa:

– Chúng tôi không thể phân biệt được.

Đề-bà nói:

– Đây là Bồ-tát thị hiện để biểu thị Phật tánh, muốn chúng ta hiểu rõ vậy. Vô tướng tam muội giống như mặt trăng tròn là nghĩa Phật tánh rỗng rang, sáng suốt.

Đề-bà nói dứt lời thì vầng trăng ẩn mất, Bồ-tát hiện ngồi an nhiên chỗ cũ, nói kệ:

Thân hiện viên nguyệt tướng
Dĩ biểu Chư Phật thể
Thuyết pháp vô kỳ hình
Dụng biện phi thinh sắc.

Dịch:

Thân hiện tướng trăng tròn
Để nêu thể các Phật
Nói pháp không hình ấy
Dùng rõ phi thinh sắc.

Toàn chúng nghe xong, đều cảm ngộ, cầu xin xuất gia. Ngài triệu tập các bậc Thánh Tăng đến truyền giới. Trong số xuất gia nầy, Đề-bà là người dẫn đầu.

Một quốc gia ở gần miền Nam Ấn, có đến năm ngàn người tu theo ngoại đạo được nhiều phép lạ, vua và quốc dân đều thọ giáo nơi họ, khiến đạo Phật mờ tối. Ngài thấy thế cảm động, bèn đổi hình thức, mặc áo trắng đợi mỗi khi vua ra thành, Ngài cầm cây cờ đi trước, hoặc ẩn hoặc hiện. Làm như thế đến bảy lần. Hôm nọ, vua lấy làm lạ kêu lại hỏi:

– Ngươi là người gì dám đi trước ta mà bắt không được,thả chẳng đi?

Ngài đáp:

– Tôi là người trí, biết tất cả việc.

Vua nghe ngạc nhiên, muốn thí nghiệm, nói:

– Chư Thiên nay đang làm gì?

Ngài đáp:

– Chư Thiên đang đấu chiến với A-tu-la.

Vua hỏi:

– Làm sao được biết?

Ngài đáp:

– Nếu bệ hạ muốn biết, chốc lát sẽ thấy chứng nghiệm.

Quả nhiên, phút chốc thấy gươm giáo, tay chân ở trên không rơi xuống. Vua và quốc dân rất kính phục Ngài, nhơn đó Ngài chuyển họ trở lại quy y Tam Bảo.

Hôm nọ, Ngài gọi Ca-na-đề-bà đến dặn dò:

– Như Lai lấy đại pháp nhãn tạng trao cho Tổ Ca-diếp, cho đến đời ta, nay ta trao cho ngươi. Hãy nghe kệ:

Vị minh ẩn hiển pháp
Phương thuyết giải thoát lý
Ư pháp tâm bất chứng
Vô sân diệc vô hỷ.

Dịch:

Vì sáng pháp ẩn hiển
Mới nói lý giải thoát
Nơi pháp tâm chẳng chứng
Không sân cũng không hỷ.

Dặn dò xong, Ngài nhập nguyệt luân tam muội rồi hiện tướng thần biến vào Niết-bàn.

Ngài sáng tác rất nhiều bộ luận để xiển dương giáo pháp Đại Thừa:

 • Trung Luận.
 • Thuận Trung Luận.
 • Thập Nhị Môn Luận.
 • Đại Thừa Phá Hữu Luận.
 • Lục Thập Tụng Như Lý Luận.
 • Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận.
 • Thập Bát Không Luận.
 • Hồi Tránh Luận.
 • Bồ-đề Tư Lương Luận.
 • Bồ-đề Tâm Ly Tướng Luận.
 • Bồ-đề Hạnh Kinh.
 • Thích Ma-ha Diễn Luận.
 • Khuyến Phát Chư Vương Yếu Kệ.
 • Tán Pháp Giới Tụng.
 • Quảng Đại Pháp Nguyện Tụng.

Bồ-tát Long Thọ là người khêu mồi ngọn đèn chánh pháp Đại Thừa; chính Ngài là người thắp sáng và truyền bá khắp nơi cho đến vô tận ngọn đuốc Đại Thừa. Những tác phẩm của Ngài, bộ Trung Luận có giá trị nhất, đến hiện nay đã dịch ra nhiều thứ chữ để truyền bá khắp thế giới./.

Xem danh sách truyền thừa và di ảnh 33 vị Tổ Thiền Tông

 Xem sử liệu Tổ Thiền Tông thứ 15

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.