Đạo Phật qua các hệ tư tưởng văn hóa Việt Nam

Việt Nam chúng ta đã trãi qua 4000 năm văn hiến trong đó còn tồn tại các hệ văn hóa tư tưởng như:
1. Tư tưởng văn hóa bản địa.
2. Nho Giáo.
3. Lão Giáo.
4- Phật Giáo.
5.Thiên Chúa Giáo…