Diễn văn khai mạc Đại Hội Thường Niên GĐPT Trung Phần – niên khóa 1961

Trước một thực trạng thuận thời mà không lợi thế đối với tổ chức chúng ta, một thành công, một thất bại, nhất nhất đối với chúng ta đều có một ảnh hưởng, một ý nghĩa tốt đẹp, vì không có một sự hy sinh lớn nhỏ nào là vô ích cả…