Kinh Trường Bộ (Pàli tạng – Nam truyền)

TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) là bộ kinh thứ nhất trong kinh tạng Pàli (Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, và Tiểu Bộ). Trường Bộ Kinh gồm có tất cả là 34 Kinh…