Kinh Trường Bộ (Pàli tạng – Nam truyền)

TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) là bộ kinh thứ nhất trong kinh tạng Pàli (Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, và Tiểu Bộ). Trường Bộ Kinh gồm có tất cả là 34 Kinh…

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển – Tạng Kinh: Trường Bộ Kinh

Bộ sưu tập nầy trong Tạng Kinh, tên là Trường Bộ Kinh được gộp thành từ 34 bài kinh dài do đức Phật thuyết, được chia thành 3 phần: a) Sīlakkhandha Vagga, Giới Phẩm; b) Mahā Vagga, Đại Phẩm; và c) Pāthika Vagga, Phẩm bắt đầu bằng những bài kinh về Pāthika, Ẩn Sĩ ngoại đạo loã thể…