Quyết nghị của Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam (1951)

Chúng tôi cùng nhau quyết nghị những khoản như sau: Thành lập một Tổng Hội lấy tên là Hội Phật Giáo Việt Nam; cung thỉnh một Ban Đại Chứng Minh; bầu cử một Ban Quản Trị Trung Ương; gia nhập Hội Phật Giáo Thế Giới…