Vai trò của Lê Đình Thám và Mai Thọ Truyền trong phong trào Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam

Ba vị Cư sĩ trí thức lỗi lạc Tâm Minh Lê Đình Thám ở Trung Kỳ, Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha ở Bắc Kỳ và Chánh Trí Mai Thọ Truyền ở Nam Kỳ đã chung tay cùng Phật Học Hội đào tạo Tăng tài và phá trừ mê tín…

Tâm nguyện và công hạnh của Bác Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM – Tác giả: Nguyễn Khắc Từ

Ngọn đèn tâm của Bác được thắp sáng và truyền tiếp cho ngọn đèn tâm của chúng con. Mỗi lần đứng trước di ảnh của Bác, thành tâm đảnh lễ Bác, ngọn đèn tâm của chúng con lại bùng cháy lên. Chúng con nguyện sẽ là những ngọn Vô Tận Đăng tiếp nối…