Tổ Thiền Tông thứ III: Thương-na-hòa-tu

0

Tổ Thiền Tông thứ 3: Thương-na-hòa-tu

Tổ Thương-na-hòa-tuśānavāsin; sanakavasa; 商 那 和 修
(Thế kỷ đầu sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt).

oOo

Ngài dòng Tỳ-xá-đa nước Ma-đột-la, cha tên Lâm-thắng, mẹ là Kiều-xa-da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh. Tục truyền ở Ấn-Độ khi nào cỏ Thương-nặc-ca sanh là có một vị thánh nhơn ra đời. Chính khi Ngài lọt lòng mẹ thì thứ cỏ ấy cũng mọc lên, vì thế cha mẹ Ngài đặt tên là Thương-na-hòa-tu.

Lúc đầu, Ngài xuất gia làm đồ đệ vị tiên ở núi Tuyết. Chính Ngài tu theo pháp Tiên đã được thần thông, sau gặp Tổ A-nan, Ngài hồi đầu trở về chánh pháp. Tổ A-nan thấy Ngài đã thâm ngộ diệu tâm nên truyền pháp kệ rằng:

Bổn lai truyền hữu pháp
Truyền liễu ngôn vô pháp
Các các tu tự ngộ
Ngộ liễu vô vô pháp.

Dịch:

Xưa nay truyền có pháp
Truyền rồi nói không pháp
Mỗi mỗi cần tự ngộ
Ngộ rồi không không pháp.

Tổ lại dặn:

– Xưa Đức Như Lai đem đại pháp nhãn nầy trao cho Ngài Ca-diếp; Ngài Ca- diếp trao lại cho ta, nay ta sắp vào Niết-bàn đem trao lại cho ngươi, ngươi phải khéo gìn giữ truyền trao không để dứt mất.

Sau khi đắc pháp nơi Tổ A-nan, Ngài đi đến khu rừng Ưu-lưu-trà cất tịnh xá hoằng hóa Phật Pháp rất hưng thịnh. Chính nơi đây, khi Phật còn tại thế có lần đi giáo hóa ngang khu rừng nầy, Phật nói với A-nan:

Sau khi ta Niết-bàn khoảng 100 năm, có một Tỳ-kheo tên Thương-na-hòa-tu ở tại khu rừng nầy hoằng truyền chánh pháp.

Thấy cơ duyên hóa đạo đã viên mãn, Ngài đem chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho đệ tử là Ưu-ba-cúc-đa. Ngài vào núi Bạch Tượng phía Nam nước Kế-tân sắp vào Niết-bàn.

Nhơn trong chánh định Ngài thấy nhóm 500 người đệ tử của Ưu-ba-cúc-đa thường hay lười biếng và khinh mạn, Ngài liền đến cảnh tỉnh họ. Khi Ngài đến, Ưu-ba-cúc-đa đi vắng. Ngài lại tòa của Ưu-ba-cúc-đa ngồi, đệ tử của Cúc-đa không biết Ngài là người gì, tất cả đều bực tức không phục. Họ chạy báo cho Cúc-đa hay. Cúc-đa về đến thấy thầy mình liền đảnh lễ, song đệ tử vẫn còn tâm khinh mạn chẳng kính. Ngài lấy tay mặt chỉ lên hư không liền có sữa thơm chảy xuống, Ngài bảo Cúc-đa:

– Ngươi biết gì chăng?

Cúc-đa thưa:

– Chẳng biết.

Cúc-đa bèn nhập chánh định để xem xét, cũng không thể hiểu. Cúc-đa thưa:

– Điềm lành nầy do chánh định gì xuất hiện?

– Đây là chánh định Long-phấn-tấn. Còn cả năm trăm thứ chánh định như thế mà ngươi chưa biết. Chánh định của Như Lai, hàng Bích Chi không thể biết. Chánh định của Bích Chi, hàng La-hán không thể biết. Chánh định Thầy ta là A-nan, ta cũng không biết. Nay chánh định của ta, ngươi đâu thể biết. Chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ trong sức đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết.

Đệ tử của Cúc-đa trông thấy những kỳ-diệu ấy đều kính phục, chí thành sám hối. Ngài lại nói kệ:

Thông đạt phi bỉ thử
Chí thánh vô trường đoản
Nhữ trừ khinh mạn ý
Tất đắc A-la-hán.

Dịch:

Thông suốt không kia đây
Chí thành không hay dở
Ngươi trừ tâm khinh mạn
Chóng được A-la-hán.

Sau đó, Ngài thị tịch bằng cách dùng hỏa quang tam muội thiêu thân. Thầy trò Ưu-ba-cúc-đa thu nhặt Xá-lợi xây tháp cúng dường./.

Xem danh sách truyền thừa và di ảnh 33 vị Tổ Thiền Tông

Xem sử liệu Tổ Thiền Tông thứ 4

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.