Nhập Pháp Giới (Thi hóa phẩm Nhập Pháp Giới – kinh Hoa Nghiêm)

 

LỜI MỞ ĐẦU

Kinh Hoa Nghiêm là tên gọi tắt của bộ “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” do Ngài Long Thọ Bồ-tát viết ra vào thế kỷ thứ 2, tức khoảng 600 năm sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt.

Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có nghĩa là đóa hoa tuyệt đẹp, thanh khiết. Phần Hán tự đã được dịch ra từ thế kỷ thứ 5, dưới ba hệ thống Bát Nhã (40 quyển), Giác Hiền (60 quyển) và Nan Đà (80 quyển) .

Nhập-Pháp-Giới (Gandavyuha) là phẩm thứ 39 trong số 40 phẩm, cũng là phẩm dài nhất, tiêu biểu cho giáo lý căn bản của kinh Hoa Nghiêm nói riêng và Phật Giáo Đại Thừa nói chung, diễn tả con đường cầu đạo của ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 52 vị Thiện Tri Thức dưới nhiều hình tướng, khởi đầu là ngài Văn Thù Sư Lợi, chư Thiên, Dạ thần, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Đức Phật Di Lặc…, và cuối cùng là Ngài Phổ Hiền.

Ngài Thiện Tài đã đi từ chỗ sơ phát tâm đến diệu tâm viên mãn. Cầu đạo tức cầu tâm, đi hỏi đạo tức đi qua những chuyển biến của tâm. Ngài cầu đạo tức chúng ta cầu đạo, ngài đi trong pháp giới tức chúng ta đã và đang đi trong pháp giới. Cuối cùng lại, trong những ngõ ngách vô tận của tâm, chỗ bắt đầu đi cũng là chỗ vừa mới đến, muôn đời, muôn kiếp lặng lẽ, an nhiên có mặt, như Hoa Nghiêm, cánh hoa diệu hạnh đã nở bên cạnh đời, trải bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chưa từng héo úa, mà con người đôi khi đã vội vã đi ngang qua, không quay nhìn lại.

Ví như một tác phẩm nghệ thuật hội họa, mỗi người trong chúng ta cũng đã có những mức độ thưởng ngoạn khác nhau. Phẩm Nhập-Pháp-Giới chắc chắn đã vượt quá tầm vóc của một sự thẩm định giá trị bắt nguồn từ tri kiến giới hạn; trong đó mỗi đường nét, mỗi sắc thái hóa đạo đã nở ra những đóa hoa tuyệt mỹ trong tàng thức sâu thẳm của con người. Những bông hoa đó cũng không đồng nhất, bởi vì trong mỗi mãnh đất tâm tuyệt diệu, có thể đơm hoa, kết trái theo từng hạt giống và nhân duyên sai biệt.

TỪ HOA NHẤT TUỆ TÂM
Núi Bắc – 2003.


NHẬP PHÁP GIỚI

(Thi hóa phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm)

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

—=oOo=—

Rừng Thệ Đa trong vườn họ Cấp
Năm trăm người hội nhập diệu quang.
Thanh văn, quyến thuộc hàng hàng
Cúi đầu phủ phục đạo tràng từ bi.
Đất chấn động mười phương Bồ Tát
Hạnh Phổ Hiền rực sáng bửu đài,
Thanh văn ngã, pháp phân hai,
Nên không thấu được Như Lai hạnh từ.
Định thần quang vào trong tam muội,
Tướng bạch hào mở lối hoằng dương.
Trang nghiêm vi diệu mười phương,
Hào quang chiếu rạng đức ân một trời.
Đảnh lễ Phật, Văn Thù Sư Lợi,
Cùng chư tăng phát khởi từ tâm
Nhân gian hóa độ về Nam,
Mở mười hạnh nguyện, phát tâm tu hành.
Hạnh thứ nhất, thiện căn tụ tích
Hạnh thứ nhì, cung kính Như Lai
Thứ ba, học Phật đêm ngày
Thứ tư, lục độ, cửu đài liên hoa.
Hạnh thứ năm, tựu thành tam muội
Cõi Trời, người, tạm gởi báo thân.
Mười phương nghiêm tịnh, trong ngần
Hóa hoằng đạo pháp, huyền âm vang trời.
Hạnh thứ chín, đi vào tam giới,
Bồ Tát nguyền tự lợi, lợi tha.
Sanh thân vào chốn ta bà
Trên đồng chư Phật, dưới là phàm nhân.
Hạnh thứ mười, hoàn thành thập lực
Vô lượng thân cũng tức một thân.
Hằng sa hay một vi trần,
Sánh cùng núi Thái, non Tần viên thông.
Lòng cầu đạo, Thiện Tài Đồng Tử,
Thanh tịnh tâm, thất bửu là tên.
Vào đời cũng tại thiện duyên
Hằng cầu vô thượng đạo huyền Như Như.
Trong rừng hạnh, khấu đầu lễ bái,
Ngài Văn Thù chỉ dạy pháp môn.
Thiện Tri Thức, đó là nguồn
Học Bồ Tát đạo, lòng luôn khẩn cầu.
Đi về Nam, đến miền Thắng Lạc
Núi Diệu Phong, Bồ Tát Đức Vân
Thiện Tài chiêm ngưỡng ân cần,
Một lòng từ tạ đi dần về Nam.
Lòng khát ngưỡng, bảy ngày mong đợi,
Ngọn Diệu Phong, mây nổi phù du.
Định tâm, thấy vị chân tu,
Từ trên đỉnh núi, nhàn du kinh hành.
Nầy nam tử, mười phương chư Phật,
Tưởng nhớ luôn, như nhất chẳng rời.
Trí quang chiếu diệu, rạng ngời
Trì tâm niệm Phật, cũng thời pháp môn.
Đắc tam muội, nhãn căn thông suốt
Thấy mười phương cõi nước hiện ra.
Chánh niệm, nhất thiết Phật Đà,
Nhất tâm niệm Phật, chính là diệu tâm.
Qua biển nam, Hải Vân tên gọi
Như mây trời, dệt bởi thiện căn
Hải Vân, biển ấy khôn ngăn
Chứa dung vạn pháp vào trong tâm nầy.
Như biển rộng muôn ngàn hải lý
Biển tâm ta, khó nghĩ, khó suy
Nở ra nghìn cánh lưu ly
Pháp môn Phổ Nhãn, ma ni kết thành.
Hơn ngàn năm quán sâu đại hải
Nhập thần quang vô ngại quang minh.
Vô biên phẩm hạnh tựu hình
Đà-la-ni tạng, hóa thành bửu quang.
Thân đảnh lễ, tâm hằng tán thán
Đi về nam, Hải Ngạn tìm phương
Tìm người Thiện Trụ đưa đường
Học Bồ Tát hạnh, cúng dường Như Lai.
Vô trụ ấy gọi là thiện trụ,
Giữa hư không hiện bửu diệm vân.
Đứng, đi, ẩn, hiện, ngồi, nằm
Xuyên qua tường vách, hiện thân đủ đầy.
Hoặc đưa tay chạm vào nhật, nguyệt
Khắp mười phương bất khả thuyết bàn.
Trời Phạm Cung, giữa đạo tràng
Thân cao nghìn dặm, hai hàng Sắc, Không.
Nhớ tất cả, thọ trì tất cả
Pháp huyền vi chư Phật thuyết ra.
Chúng sinh trong cõi ta bà
Sanh thân giáo hóa, hiện đà-la-ni.
Nhiễu quanh vòng, Thiện Tài từ tạ,
Về nam tìm Đạt Lý Tỹ Trà.
Diệu âm vang động Di Già,
Pháp môn luân tự, trên tòa hoằng khai.
Dưới đài báu, khấu đầu lễ bái
Giữa chợ thành Tự Tại chuyển luân.
Cầu xin chỉ dạy pháp môn,
Sinh trong các cõi, vững tâm Bồ Đề.
Giữ được ý Như Như kiên cố,
Làm thế nào hằng nhớ đại bi.
Quang minh phát hiện diệu vi,
Thần thông vô ngại, thọ trì pháp luân.
Diệu nghĩa tạng, thậm thâm vấn đáp
Nơi muôn loài thuyết pháp độ sanh.
Tịnh đạo, diệu lực viên thành
Trí huệ khai mở, quang minh đại từ.
Ngài Di Già hỏi cùng Đồng Tử:
“Bồ Đề Tâm hằng giữ chẳng sai?”
Dưới chân quỳ lạy Thiện Tài,
Chiên đàn, hương phấn phủ ngoài thiên y.
Từ trên mặt phóng muôn tia sáng
Khắp Đại Thiên tán thán thiện tâm.
Trên tòa khai thị pháp âm,
Trang nghiêm luân tự thậm thâm mật truyền.
Luân tự phẩm, diệu năng phân biệt
Từng ngữ ngôn khắp hết Đại thiên.
Đà-la-ni tạng diệu huyền,
Mật thâm pháp cú, sở duyên ba đời.
Mười hai năm tìm ngài Giải Thoát,
Thành Trụ Lâm, Bồ Tát nhập thần.
Dựa vào quá khứ thiện căn,
Văn Thù niệm lực, oai thần Thế Tôn.
Thấy được cả Như Lai, Bồ Tát,
Cùng được nghe đại nguyện, thuyết ngôn.
Thiên Cung Đâu Suất, Phật đường
Nhập tam muội hải, mười phương đạo tràng.
Thiện Tài thấy hằng sa chư Phật,
Lại dạy rằng: Xuất nhập vô biên,
Tùy tâm, khởi ý thấy liền
Di Đà Cực Lạc, hoặc miền diệu hương.
Nầy nam tử, Như Lai như mộng,
Cùng tâm ta, huyễn vọng đó thôi.
Ba mươi hai vẻ tuyệt vời,
Gồm trong chữ hóa, vậy thời do tâm.
Như hóa hiện, tịnh tu Phật pháp,
Như âm vang, giải thoát chúng sinh.
Như mây, điều phục, viên thành,
Chân Tâm biến hiện, quang minh độ đời.
Vì lẽ đó, phải dùng thiện pháp,
Cùng trí minh, khai sáng tự tâm.
Nhẫn nhục, tinh tấn thấm nhuần,
Chiếu soi, khai phát, chưa từng phóng tâm.
Đi về Nam, nước tên Ma Lợi,
Có Tỳ kheo, tên gọi Hải Tràng
Thiện Tài ứa lệ tán dương,
Diêm phù cõi ấy, tìm đường tiến tu.
Thiện Tài thấy tỳ kheo tĩnh tọa,
Thân và tâm bất động, im hơi.
Dưới chân, từ chỗ ngài ngồi,
Hằng muôn đại chúng đồng thời hiện ra.
Tự nghiêm sức bằng muôn chuỗi ngọc,
Cùng hương hoa, y phục nghiêm thân.
Như mưa cứu giúp cùng bần,
Dẹp trừ khổ não, đức ân sáng ngời.
Sát-Đế-Lợi hiện muôn ngàn ức,
Bà-la-môn cũng bậc huệ thông.
Từ hai gối hiện lạ lùng,
Lại dùng ái ngữ nhiếp tâm muôn loài.
Nơi eo lưng hiện ra vô số
Hàng tiên nhân áo cỏ, hài cây.
Tay cầm bình bát oai nghi,
Du hành thế giới, thiên y rợp trời.
Từ hư không, diệu âm ca ngợi
Đấng Thế Tôn cùng giới tịnh căn.
Hoặc là nói pháp thế gian,
Khuyến tu phạm hạnh, luận bàn nghiệp duyên.
Hai bên hông cũng thời xuất hiện
Bất tư nghì thần biến chư long.
Trang nghiêm mây báu vạn tầng,
Cúng dường thế giới mười phương đạo tràng.
Ngay giữa ngực, từ trong chữ Vạn,
Lại hiện ra muôn ức ma vương.
Thiên cung phong tỏa ma quân,
Dứt tâm kiêu mạn, phá sân, dẹp phiền.
Từ trên lưng hiện ra Độc giác,
Cùng Thanh Văn nói pháp vô thường.
Tùy người nói diệu pháp môn,
Mở bày diệu hạnh khắp cùng căn cơ.
Từ hai vai hiện ra vô số,
Dạ Xoa cùng La Sát chư vương.
Hộ trì chuyển chánh pháp luân,
Xa rời sinh tử, trụ thân Bồ Đề.
Từ nơi bụng cũng thời xuất hiện,
Khẩn-na-la, Càn-thát-bà vương.
Ca ngâm, tán thán thiện căn,
Pháp môn vi diệu, phát tâm đại từ.
Từ trên mặt hiện muôn ngàn ức
Chuyển-luân-vương nghiêm sức bửu quang.
Nghìn muôn thể nữ đài trang,
Khác gì mây nổi, trăng vàng đáy khe.
Như ảnh hiện, lòng xa dâm loạn,
Đại từ bi chẳng đoạn nơi tâm.
Ái hòa, ngôn ngữ thật chân,
Nhân duyên sanh khởi, có ngần ấy thôi.
Từ hai mắt, nhật luân chiếu suốt,
Hàng thú cầm, cõi nước A tỳ.
Muôn nghìn tia sáng lưu ly,
Tối tăm, cùng khổ, mê si phá trừ.
Từ trong tướng bạch hào thần biến,
Hằng muôn nghìn Đế Thích hiện ra.
Ma ni, trân bửu chói lòa,
Giác mê, trì chí trên tòa Thiên cung.
Khiến Thiên chúng niệm tu chánh pháp,
Cảnh thế gian nhàn chán tử sinh.
Hàng ma, dứt bỏ thế tình,
Bảo trì chánh tạng, trí minh vẹn tuyền.
Từ trên trán Tỳ kheo xuất hiện
Hằng trăm ngàn, muôn ức Phạm thiên.
Hiện ra thân tướng đoan nghiêm,
Tán dương chư Phật, thuyết minh đạo mầu.
Lại cũng thấy trên đầu, Bồ Tát
Hiện hằng muôn Phật sát vi trần.
Trang nghiêm tướng hão nơi thân
Vô biên công hạnh, phóng quang độ đời.
Từ trên đảnh Như Lai hiện tướng
Thân chói vàng vô lượng quang minh.
Mười phương phát diệu âm thanh,
Như mưa, lớp lớp chúng sanh thấm nhuần.
Quang minh võng, lưới châu thị hiện
Cảnh vô biên, sắc tướng vô biên.
Hằng sa diệu dụng trang nghiêm,
Hằng sa Phật sát uyên nguyên tỏ bày.
Sau nhiều ngày từ tam muội xuất,
Ngài Thiện Tài rất mực ngợi khen
Thưa rằng: Lợi ích vô biên,
Khiến cho sanh chúng không quên Bồ Đề.
Đi về nam, tìm ngài Hưu Xã
Ưu-bà-Di ngự chốn viên lâm.
Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm.
Phát ra đại nguyện đi trong cảnh đời.
Nầy nam tử, dùng phương tiện hạnh
Đến khi nào nghiêm tịnh thế gian.
Chúng sinh dứt hết não phiền,
Xa rời kiến chấp đảo điên ái hà.
Đi về Nam, đến Na-la-Tố
Tìm tiên nhân Tỳ-Mục-Cù-Sa.
Hương trầm thủy, thanh liên hoa
Hiện ra y báo, một tòa trang nghiêm.
“Bồ Tát Vô Thắng Tràng Giải Thoát,
Là hạnh môn ta đạt đã lâu”.
Nói xong tay hữu xoa đầu,
Thiện Tài Đồng Tử vào sâu định thiền.
Liền được thấy mười phương thế giới
Liền được nghe mỗi mỗi diệu âm.
Thấy rằng vì chúng sinh tâm,
Nên chư Phật hiện sắc thân giả bày.
Thấy chư Phật đủ đầy hạnh nguyện
Khi nguyện sinh, thập lực phát sinh.
Trí huệ vô ngại quang minh,
Tùy nghi sanh chúng, thuyết trình pháp môn.
A-Ty-La phương Nam tìm đến,
Bà-la-Môn Thắng Nhiệt là tên.
Núi đao trong lửa dựng nên,
Thấy người khổ hạnh từ trên gieo mình.
Lại dạy cùng Thiện Tài Đồng Tử
Nếu như người đã giữ nhất tâm,
Khẩn cầu đạo hạnh chẳng lầm,
Giữa lòng đao, lửa xã thân khó gì.
Thiện Tài bỗng khởi nghi tự hỏi:
Được thân người cũng bởi thiện duyên.
Xa rời mọi sự đảo điên,
Đủ căn, nghe pháp, gặp người hiền dễ đâu.
Vừa suy nghĩ, hư không hiện tướng
Nghìn Phạm Thiên đồng xướng diệu âm:
Chớ nghi hoặc, chớ mê lầm,
Kim cang tam muội quang minh đã thành.
Lửa trí huệ đốt thiêu tà kiến,
Độ người tu, không luyến, không tham.
Dứt trừ kiến chấp mê lầm,
Sợ già, sợ chết, thâm tâm não phiền.
Nầy nam tử, Phạm Thiên cũng vậy,
Nếu cho mình tự tại tối cao,
Tâm kiêu mạn, ý tự hào
Sa vào thân chấp, khác nào vô minh.
Lại thấy cả thiên ma, thiên tử
Hóa-lạc-thiên cùng với Dạ xoa,
Rằng: lửa tam muội chói lòa
Khiến cho cung điện hóa trò bể dâu!.
Lòng vui mừng, Thiện Tài đảnh lễ
Bà-la-môn nói kệ đáp rằng:
Lấy Thiện Tri Thức trì tâm,
Xa rời loạn động, tọa thân Bồ Đề.
Trong chánh niệm, gieo mình vào lửa
Thân vừa khi rơi xuống nửa chừng
Chứng liền thiện trụ thần thông
Bồ Tát tịch tịnh trong vòng lửa, đao.
Liền đảnh lễ, tạ từ cất bước
Thân tâm lìa chấp trước có, không.
Nhận ra chư Phật tâm đồng,
Chúng sanh vô ngã, Chân Tâm vô cùng.
Nhìn thanh sắc như vang, như bóng
Hội đạo tràng cũng có, cũng không.
Phá trừ vọng tưởng viễn vông
Tâm vô phân biệt, giữ lòng chẳng sai.
Đi về Nam, đến thành Sư Tử
Từ-Hạnh là đồng nữ, con vua
Ngự trong điện báu Tỳ Lô
Năm trăm thể nữ dưới tòa thánh cung.
Tỳ Lô tạng, lưu ly làm đất
Lưới báu châu, cung thất làm màn
Vách rào, tường đúc kim cang
Ma ni tối thượng thế gian chẳng đồng.
Nầy nam tử, pháp môn Bát Nhã
Là Ba-La-Mật-Phổ-Trang-Nghiêm
Tư duy, quán sát, nhớ liền
Trăm ngàn vô số hiện tiền đà-la-ni.
Đi về Nam đến miền tam nhãn
Tìm gặp người Thiện Kiến tỳ kheo
Rừng thiền nhẹ bước kinh hành
Phong tư cốt cách, tóc xanh, môi hồng.
Thanh tịnh trí, mười phương Phật hiện
Nhất niệm tâm, thấu hết chúng sanh.
Mười hạnh trí lực viên thành
Chúng sanh có tận, pháp lành không vơi.
Đi về Nam, Danh Văn đồng tử
Trên bãi sông sanh tử, não phiền
Nhập được công xảo ngũ minh,
Nhìn trong số cát, biết tên muôn loài.
Về phương Nam tìm thành Hải Trụ
Ưu-bà-di Cụ Túc là tên
Bạch y, oai đức trang nghiêm
Mười ngàn thiên nữ vây quanh chỗ ngồi.
Bồ Tát vô tận công đức tạng
Là hạnh môn trong bát nhỏ nầy.
Hiện ra vật dụng đủ đầy,
Khắp nơi, khắp cõi, không ngày nào vơi.
Về phương Nam, tìm người cư sĩ
Thành Đại Hưng, Minh Trí là tên.
Nhờ vào thập lực quang minh,
Thấy ngồi giữa chợ như trên bửu đài.
Trong một niệm nhất tâm bố thí,
Từ hư không, như ý hiện ra
Ngàn muôn vật dụng độ tha
Xuất sanh phước đức, thuyết ra Bồ Đề.
Đi về Nam tìm ngài Bửu Kế
Thấy từ trong đài báu mười tầng
Chứa dung các thức uống ăn,
Bửu y, báu vật, mỹ nhân có thừa.
Tầng thứ năm có chư Bồ Tát
Thành tựu quang muội hạnh nghiêm thân
Trang nghiêm trí huệ thậm thâm
Liễu minh thông đạt pháp môn tổng trì.
Tâm tịch lặng không chia hai pháp
Đối đãi nhau, thông suốt nhất nguyên.
Bát Nhã hiển thị như nhiên,
Nhập thế gian hải, độ miền trần mê.
Trong trần kiếp, nước tên Viên Mãn
Phật hiệu là Phổ Nhãn Như Lai.
Thân tâm đảnh lễ Phật đường,
Dâng hương, tấu nhạc, cúng dường Thế Tôn.
Lập hạnh nguyện xa lìa cùng khổ,
Được đại bi, bát nhã, thánh tài.
Nguyện xin thường thấy Như Lai,
Thường nghe chánh pháp tỏ bày Chân Như.
Đầu đảnh lễ, tâm hằng ghi nhớ
Lạy tạ từ, trí mở, huệ thông.
Phương Nam tìm đến Phổ Môn,
Hỏi người Phổ Nhãn, vạn hương trụ thần.
Hương trầm tỏa, thiện căn an định
Giải thoát hương, bá bệnh điều nhu.
Do tâm đắm nhiễm, vọng cầu
Nên thân trói buộc, ngục tù thế gian.
Người tham dục, quán thân bất tịnh,
Người hận sân, dạy định từ tâm.
Người si, tướng giả chớ lầm,
Người phiền não dạy năm phần chớ quên.
Nầy nam tử, phương Nam tìm đến
Thành Đa La Tràng kết ngàn cây
Cầu vua Yễm Túc giải bày,
Học Bồ Tát hạnh không ngoài nhân gian.
Vào cung thất thấy ngàn khí giới
Hành tội nhân, cắt lưỡi, chặt tay.
Thiện Tài sinh khởi lòng nghi
Chư thiên liền hiện giải bày pháp môn.
Do hóa hiện, tịnh tu như-huyễn
Lập ngục môn, nguyền độ nhân sinh.
Khiến dân kinh sợ ngục hình
Xa lìa tội ác, tựu thành diệu môn.
Lạy từ tạ, Thiện Tài cất bước
Tìm Đại Quang, vua nước Diệu Quang.
Đại từ, đại hạnh đạo tràng
Cỏ cây, cầm thú hàng hàng thuận quy.
Trước cổng thành uy nghi lầu gác,
Chạm lưu ly, phượng tạc, long chầu.
Bạch ngân, thất bảo muôn màu,
Lưới ngọc giăng khắp, bửu châu sáng lòa.
Vua thường ngự trong tòa pháp tạng,
Trước bệ vàng, ức vạn tư sanh.
Trân châu, bích ngọc sẵn dành,
Mang ra bố thí, chúng sanh vui mừng.
Khuyến thiện pháp, dùng phương tiện hạnh
Dạy chúng sanh thanh tịnh, an vui.
Mở kho bố thí trong ngoài,
Dạy lìa điều ác, lòng thôi oán thù.
Ngài Thiện Tài đến thành An Trụ,
Tìm gặp ngài Bất Động Ưu-bà-di.
Mẹ Bát Nhã, cha Đại Bi,
Hạnh từ tỏa sáng, lưu ly một trời.
Thiện Tài nhập năm trăm tam muội,
Thấy thân bà phát khởi diệu hương.
Dung nhan quang rạng lạ thường,
Diệu tâm thanh tịnh, chưa từng bợn nhơ.
Nầy nam tử, kiếp tên Ly Cấu
Phụ Vương là Điển Thọ sinh ra
Một thân công chúa là ta
Đêm khuya vang động âm ba nhạc trời.
Công chúa ngự trên lầu nhìn thấy
Đấng Thế Tôn, Tu Tý là danh.
Như Lai phóng đại quang minh,
Chư thiên, Bồ Tát chầu quanh chỗ ngồi.
Lòng khát ngưỡng, công nương đảnh lễ
Đấng đại từ thuyết kệ dạy rằng:
Phát nguyện bất-khả-hoại tâm,
Diệt trừ phiền não, sưu tầm hạnh môn.
Không mỏi nhọc, hằng cầu Vô Thượng
Tai hằng nghe vô lượng pháp luân.
Nhẫn trong một chữ chưa từng,
Sinh tâm thế trí, biện phân hai đường.
Như thương gia vào trong hải đảo
Nhặt Như-Lai-ngọc-báu mang về.
Như người bủa lưới sông mê,
Đôi bờ sinh tử, Bồ Đề triển khai.
Như nhật, nguyệt sáng soi thế giới,
Hoa diệu tâm nở cõi ta bà,
Đại phong, đại địa thuận hòa
Dùng tứ-nhiếp-pháp trên tòa chuyển luân.
Về phương Nam, núi tên Thiện Đức
Ngài Biến Hành là bậc thiện căn.
Từ trên đỉnh núi định thần
Kinh hành chậm rãi, uy phong sáng ngời.
Đây Bát Nhã, diệu môn Bồ Tát
Được vô y, vô tác thần thông
Hiện thân đồng chúng sanh thân,
Tùy cơ hóa độ khắp trong muôn loài.
Về phương nam, nước tên Quảng Đại
Tìm gặp người Trưởng giả buôn hương.
Gom hương điều phục, tỏ tường
Sinh ra thiện pháp, hoằng dương thế trần.
Về phương Nam, vào thành Lâu Các
Người lái thuyền tên gọi Ba-thi-la
Trăm ngàn thương chủ gần xa,
Trên bờ bỉ ngạn, thuyết ra đại từ.
Đại bi tràng, tịnh tu diệu đức
Trong biển tâm, châu ngọc hằng sa.
Chèo thuyền qua lại, lại qua
Đưa người ra khỏi ái hà, về thôi.
Về phương Nam, tìm Vô Thượng Thắng
Khả-Lạc thành, thuyết giảng độ tha.
Đi qua quốc độ Thâu Na
Nhật Quang đại thọ trổ hoa Bồ Đề.
Tâm bát nhã, hiện muôn thân tướng,
Thân Thiên Vương, bửu trướng, bửu đăng.
Nhất tâm đảnh lễ, cúng dường
Khoảng trong một niệm, mười phương hiện tiền.
Vô phân biệt nên không chấp tướng,
Nghe ngữ ngôn, không tưởng ngữ ngôn
Thọ trì tất cả pháp luân,
Giữ tâm như-huyễn, hiện thân Bồ Đề.
Về phương Nam, nước tên Hiểm Nạn
Bà-Tu-Mật-Đa thành Bửu Trang Nghiêm.
Mắt xanh biếc, da chân kim
Hiện thân mỹ nữ, đoan nghiêm khác người.
Thân trang sức bằng muôn chuỗi ngọc,
Phát diệu âm, đội mão bửu châu.
Ly-tham-dục-tế sở cầu,
Như-huyễn-tam-muội sáng làu trí minh.
Thọ thân nữ như phương tiện hạnh,
Dạy cho người xa lánh sắc phàm.
Lìa thị dục, đoạn tâm tham,
Nhập nhất-thiết-trí, chẳng lầm giả, chân.
Đi về Nam, đến thành Thiện Độ
Cư sĩ tên Tỳ-sắc-chi-la
Chiên đàn tòa tháp mở ra
Chứng liền tam muội, sát na định thần.
Biết khắp cả mười phương chư Phật
Chưa bao giờ cùng tận độ sanh
Chỉ dùng phương tiện thiện lành
Chưa từng nhập diệt, tử sinh cận kề.
Trong sanh tử, lập lời thiện-thệ
Khéo đưa người thoát bể trầm luân
Phật-chủng-vô-tận, vô ngần
Chưa từng dời gót, an thân Niết Bàn.
Trong tam muội, thấy hằng chư Phật
Gieo căn lành, liễu đạt thần thông.
Lập hạnh nguyện, dụng diệu công,
Xuất gia, tu tập, đi trong cõi người.
Liền nói kệ: phương Nam tìm gặp
Có núi tên Bổ Đát Lạc Ca.
Thành dát ngọc, rừng trổ hoa,
Ao thanh, suối mát, hợp hòa, điều nhu.
Quán-Tự-Tại, trượng phu dũng mãnh
Độ chúng sinh, ngự đỉnh Thánh-Hiền.
Oai chấn động, đức vô biên
Lời kinh vô tự, pháp thiền vô môn.
Thiện Tài thấy, sinh tâm hoan hỉ
Chắp tay nhìn, lòng tự nghĩ rằng:
Thiện Tri Thức, vạn đức ân
Gốc mầm phước báu, sinh nhân Bồ Đề.
Từ chỗ ngồi, đến bên chiêm bái
Thấy Thiện Tài, Bồ Tát dạy rằng:
“Thiện nam tử phát đại tâm,
Mong cầu diệu pháp thậm thâm vô cùng.
Trí sánh được hư không trong sáng
Hạnh thuần nhu, chứa nhóm thiện căn
Từ tâm khuyến đạo thế gian
An trong trí huệ đại quang, đại từ.”
Hạnh từ bi, pháp môn giải thoát
Dù sa vào La sát quỷ vương
Chúng sanh nhất niệm xưng danh
Quán Âm Bồ Tát tầm thanh cứu nàn.
Ví như kẻ lòng đầy dâm loạn,
Ví như người hờn giận, mê tâm.
Niệm danh Bồ Tát Quán Âm
Xa lìa lòng dục, tâm sân tức thì.
Ban đồng nam tâm bi, trí tuệ
Ban đồng nữ diễm lệ, đoan trang.
Hiện thân cùng khắp thế gian
Vì người khai mở đạo tràng từ bi.
Các cõi nước mười phương tùy hỷ,
Quán Thế Âm diệu trí, thần thông.
Nghe xưng danh hiệu Quán Âm,
Ban pháp vô úy khắp trong muôn loài.
Phước như biển, tụ vô lượng đức
Mắt đại từ, thấu suốt chúng sanh.
Mười phương thị hiện nguyên hình.
Khởi tâm liền thấy hiển linh rõ ràng.
Sáng hơn cả muôn ngàn nhật nguyệt,
Luân-vi-sơn Bồ Tát hiện thân.
Lấy chân ấn đất, nhập thần
Ta bà thế giới, bửu trân hóa thành.
Thấy chư Phật mười phương rực sáng
Thấy A Tỳ vô tận sinh linh,
Tiếng than đất thảm, trời kinh
Trong vô lượng kiếp, tử sinh phận người.
Thấy chúng sinh nghiệp duyên vọng khởi
Tâm chuyển lưu dời đổi, đổi dời.
Đi trong ảo vọng của đời
Sinh thân lên xuống, bời bời sát na.
Thần Đại Thiên Đọa La Bát Để
Hứng nước từ bốn bể trên tay
Vân võng diệu lực hiển bày
Cúng dường, thí pháp, thí tài khắp nơi.
Khắp đại địa đồng thời chấn động
Lá trong rừng thoắt bỗng trổ đầy.
Hoa phơi sắc, trái oằn cây
Nhạc trời quyện gió, nước mây đượm nhuần.
Ma-Kiệt-Đề địa thần An Trụ
Hóa ngàn muôn thất bửu dưới chân
Dạy rằng: quả báo thiện căn
Đến từ phước lực nhiếp căn tu trì.
Tu Di Sơn vi trần số kiếp
Xuất, nhập, tu bất khả thuyết bàn.
Từ trong vô lượng thời gian,
Phụng thờ, cung kính, cúng dường Như Lai.
Đầu đảnh lễ, Thiện Tài từ tạ
Ca-tỳ-la có Chủ Dạ Thần
Ngàn sao lấp lánh lân trần
Hương-liên-hoa-tạng tọa thân sáng ngời.
Phóng quang minh phá tan si ám
Làm lái thuyền dứt gió, ngăn mưa.
Từ tâm nói pháp Phật thừa
Đưa người cặp bến, qua bờ như không.
Mắt thanh tịnh thấy mười phương cõi
Thấy Phật thân ngồi cội Bồ Đề.
Thấy nơi biển khổ, rừng mê.
Luân hồi sáu ngã, đi, về, hỡi ai.
Biển ngôn ngữ dùng tai nghe khắp
Cũng thời nghe thuyết pháp chuyển luân.
Thanh âm vi diệu khôn cùng,
Nhớ ghi, trì niệm, trùng trùng hiển thông.
Tâm vô ngại, chứa không-một-vật
Đại thần thông điều phục chúng sinh.
Phước như hải, trí tịnh thanh
Thấy tam thế Phật tựu thành diệu môn.
Bồ Đề tràng có muôn Bồ Tát
Có Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang.
Thiện Tài đảnh lễ dưới chân
Trăm vòng hữu nhiễu, nhất tâm khẩn cầu.
Thấy chư Phật mười phương chói rạng,
Thấy đạo tràng, thọ mạng, ngôn âm.
Thuyết pháp, chúng hội, thần thông
Thấy muôn thân tướng chẳng đồng như nhau.
Biết chư Phật chẳng đi, chẳng đến
Biết Như Lai không diệt, không sinh
Pháp thân bình đẳng, quang minh
Hiện muôn ngàn tướng độ sinh chẳng đồng.
Muôn chư Phật hiện trong tam giới
Số lượng nào khác với thế gian
Hãy đi đến chỗ Dạ Thần
Hỉ-Mục-Quán-Sát hóa thân khắp cùng.
Trong tiền kiếp hiện thân Bửu Nữ
Vua có ngàn Vương Tử đoan nghiêm.
Một đêm mây tạnh, trời êm
Thấy ngay trong mộng hiện tiền Thế Tôn.
Thân sáng đẹp, bửu sơn, diệu lực
Phóng quang minh sáng rực tòa chương.
Thân ta cùng với Đại vương
Khấu đầu đảnh lễ, cúng dường Như Lai.
Trong nhiều kiếp không quên hạnh nguyện
Làm Dạ Thần, hóa hiện hoằng dương.
Nguyện cùng chư Phật mười phương,
Nhập phương tiện đạo, dẫn đường chúng sanh.
Vô lượng kiếp hiện thân khắp cõi
Dạy thọ trì, giữ giới, tịnh căn
Hoặc nơi vô lượng ức thân
Hiển bày, thị hiện Phổ Hiền hạnh môn.
Lạy từ tạ, tìm thần Diệu Hữu
Tại đạo tràng biết được tiền căn
Xuất sinh nước Bửu Hoa Đăng,
Khiến trong quốc độ thiện căn thấm nhuần.
Tùy tâm niệm chúng sinh hóa đạo
Hồ nước xanh sen báu nở ra.
Đạo tràng Đại Bửu Liên Hoa
Có muôn Bồ Tát trên tòa chuyển luân.
Đức Phổ Hiền biết tâm sanh chúng
Lòng mê mờ, nặng chấp cảnh, thân
Diệu âm vang động tầng mây
“Như Lai xuất thế Pháp-Vân-ÂmTràng”.
Trong lúc đó Thánh Vương, Bửu Nữ
Cùng nhân dân, vương tử, đại thần
Đồng bay lên giữa hư không,
Thánh Vương nói kệ cúng dường Như Lai.
Trong nhiều kiếp hiện thân cùng khắp
Chuyển trí luân, thọ pháp, đưa đường.
Sanh thân quyến thuộc Thiên Vương
Thuận tin, y giáo, chưa từng thối tâm.
Lại dạy rằng: Dạ Thần Âm Hải
Đến thỉnh cầu, lễ bái, cúng dường.
Thiện Tài lạy tạ, tri ân
Nhiễu quanh đảnh lễ, ân cần tán dương.
Nầy nam tử, khởi tâm vô trụ
Nguyện xa lìa trần cấu, nhiễm ô.
Vì người thuyết pháp đưa đò
Trụ nơi đại trí, vượt bờ sông mê.
Người luyến ái vợ con, tài sản
Thời vì người thuyết giảng đại bi.
Xa rời khổ ái, biệt ly
Sinh tâm bình đẳng, ích chi lòng phàm.
Người sân hận, tham lam, cố chấp
Ta vì người giáo pháp nhẫn, từ.
Tinh tấn, thiền định, suy tư
Quán chiếu lục độ, Chân Như Bồ Đề.
Ta vì người đắm mê sắc tướng
Dạy cho người chớ vướng sắc trần.
Như Lai thanh tịnh Pháp Thân
Không tan, không hợp, không phân, không lìa.
Ta vì người đắm mê ngũ uẩn
Dạy cho người an trụ vô y.
Đưa người đến chỗ huyền vi,
Sắc Không như nhất, khác gì có, không.
Thường quán sát đạo tràng Bồ Tát
Phóng quang minh đại hải thanh âm.
Trang nghiêm pháp giới hư không,
Biết rằng Phật lực khắp trong muôn loài.
Thường quán sát Như Lai hiện tướng
Liền thấy muôn hiện tượng phơi bày.
Từ sơ khởi phát tâm bi
Tịnh Ba-la-mật đến khi vẹn toàn.
Chỗ xưa kia chưa từng chứng nhập
Nay hiện bày vạn pháp nhất như.
Nhập đạo bình đẳng đại từ
Khắp trong tam thế không dư một ngày!
Liền biết được pháp môn giải thoát
Trọn không sinh, không diệt, thậm thâm.
Ví như ảnh tượng tự tâm
Từ nhất-thiết trí nẩy mầm, trổ hoa.
Giải thoát đó cũng là biến hóa
Hóa sinh ra Bồ Tát diệu minh.
Khác chi như bóng chính mình
Từ trong thiện nghiệp tựu thành diệu công.
Biết không nghi pháp môn như-huyễn
Như âm vang, thần biến khắp cùng.
Tùy nghi hóa độ nhân quần
Như hoa đại thọ nở bừng thần thông.
Đi đến chỗ Dạ Thần Thủ Hộ
Thấy trên tòa nhất thiết bửu quang
Hiện thân nhất thiết thế gian
Như Lai thể tánh, đạo tràng diệu âm.
Thành tựu môn phổ âm vi diệu
Giải thoát môn niệm niệm không dừng
Sung mãn pháp giới khắp cùng,
Kính thờ chư Phật, khai thông ba đời.
Chư Bồ Tát không rời tự thể
Tam muội môn vào bể ngôn âm.
Theo lời đến chỗ Dạ Thần
Cung kính đảnh lễ, dưới chân khẩn cầu.
Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc
Là do nơi uy lực Như Lai
Thực hành, tin thuận như lời,
Sinh ra thiện nghiệp chuyển dời ác nhân.
Chuyển ác nghiệp thành ra phước báu
Gieo căn lành thiện đạo không sai
Y theo pháp ấn Như Lai
Hoán chuyển nghiệp lực trần ai vậy thời.
Thấy cảnh giới, không tham, không chấp
Vinh nhục kia, không thấp, không cao.
Tài vật nào giữ dài lâu
Nhân duyên tan hợp, không đâu là bờ.
Gieo thiện nhân không chờ để gặt
Khởi trí minh quán sát Chân Không.
Pháp tánh chân thật tâm đồng,
Đi trong muôn cõi thấy cùng Phật thân.
Nguyện làm lọng đại bi che khắp
Nguyện làm chày đại trí Kim Cang
Sông mê, núi chướng phá tan,
Thánh tài, thập lực, đạo tràng tự tâm.
Lạy từ tạ đến thần Đại Nguyện
Hiện thân đồng hình tướng chúng sanh.
Thiện Tài phát khởi niệm lành
Chứng nhập diệu lực, thọ sanh cũng đồng.
Đồng giác ngộ, đồng tâm, đồng lực
Đồng biện tài, tịnh đức, huệ căn.
Sắc thân đại nguyện luân vân
Hiện thân làm đại pháp đăng đưa đường.
Thanh tịnh trí, biết thân như-huyễn
Đại bi tâm, hoán chuyển mê mờ.
Thuyền đưa không cặp bến bờ,
Cũng không buông lái trơ vơ giữa dòng.
Vô sở trụ, không phân, không chấp
Tùy thiện duyên, chiếu khắp, soi cùng.
Kiếp không dài, ngắn, riêng, chung
Ba thời là một, trí luân tuyệt vời.
Lâm-Tỳ-Ni, tìm thần Diệu Đức
Trên bửu đài thuyết pháp thọ sinh.
Chư Thiên cung kính vây quanh
Lắng nghe diệu pháp giáng sinh xuống đời.
Nầy nam tử, đại bi Bồ Tát
Phải phát mười đại tạng thọ sinh.
Hạnh viên mãn, nguyện tựu thành
Trụ trong Phật quốc, đản sinh độ đời.
Nguyện thứ nhất, phát tâm cung kính
Nguyện cúng dường, khuyến thỉnh Thế Tôn.
Tin sâu, nuôi dưỡng, bảo tồn,
Bồ Đề hạnh nguyện tâm luôn giữ gìn.
Cầu nhất-thiết-chúng-sinh Phật trí,
Đại bi tâm, khó nghĩ, khó bàn.
Vào đời, thọ mạng nhân gian
Cõi thô, nguyện giữ xác phàm độ tha.
Sinh vào trong Như Lai quốc độ
Cùng thiện căn, thể tánh như như.
Thế gian huyễn hóa, thực, hư
Từ trong cảnh mộng đại từ hóa sinh.
Vô lượng cảnh, biết không cảnh giới
Vô lượng tâm, biết bởi một tâm.
Cảnh sai biệt, tâm chẳng đồng
Biết từ thức khởi, muôn trùng biện phân.
Đại Bồ Tát nhập Như Lai địa
Biết chúng sinh thứ đệ thọ sanh.
Biết được tất cả hồng danh,
Như Lai đắc pháp viên thành trang nghiêm.
Ca-Tỳ-La có người Thích tử
Hóa hiện thân bửu nữ Thiên Vương.
Thiện Tài đảnh lễ dưới chân
Thỉnh cầu Bồ Tát pháp luân chỉ bày.
Làm thế nào đi trong nhân thế
Thọ sinh thân cùng thể tánh người.
Ra vào sanh tử rong chơi,
Giữ Bồ Tát hạnh, đời đời độ tha.
Thiên Tuế Nguyệt, Pháp Thân thường trụ
Không đổi dời, đầy đủ chẳng vơi.
Vẫn mong rảo bước xuống đời,
Vô biên thân tướng đồng thời hiện ra.
Biết chúng sinh lại qua, qua lại
Biết pháp môn vô ngại, không lời.
Không ngừng giáo pháp cho người,
Không ngừng thuyết giảng ngàn lời vô ngôn.
Biết chư Phật không sinh, không diệt
Như hư không, quả nghiệp cũng không.
Thân hằng đảnh lễ, cúng dường
Tâm hằng trì niệm, trí thường tiến tu.
Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc
Cũng đồng như thân mạng vô thường.
Đắm mê kíp lỏng tay buông
Quán sát thật tướng không nương, không lìa.
Biết pháp tánh chưa hề thiên lệch
Chẳng bỏ ngôi nhất-thiết-trí minh.
Rời xa hữu lậu, sắc thanh
Tâm không vướng bận thường tình thế gian.
Đại thệ nguyện, hạnh tu Bồ Tát
Hóa hiện trong Phật sát vi trần.
Tịnh tu vô ngại trí luân
Khắp cùng sát hải, hiện thân độ đời.
Dùng chánh niệm thỉnh mời, kề cận
Người đưa đường từ mẫn khuyến răn.
Thiện Tri Thức, vạn đức ân
Kính tin như Phật, tâm không mỏi nhàm.
Một tiền kiếp hiện thân đồng nữ
Sinh từ trong đại bửu liên hoa.
Trong vườn cây báu Ta-La
Quang minh xuất hiện trên tòa sen thơm.
Ngàn cánh ngọc đở chân bửu nữ,
Như tượng vàng đặt giữa đài hoa.
Phạm âm từ miệng thốt ra,
Khắp nơi vang động âm ba nhạc trời.
Ngôi Thái Tử dạo chơi vườn hạnh,
Thân cùng tâm đoan chánh lạ thường.
Lọng hoa, tràng ngọc hằng muôn,
Tùy tùng sau trước mở đường trải hoa.
Nàng Diệu Đức, mẹ là Thiện Hiện
Trong lòng sinh ước nguyện sánh đôi
Cùng người khó gặp trong đời
Tâm như biển rộng, trí dời non cao.
Nầy thiện nữ, ta cầu Vô Thượng,
Đạo Bồ Đề, vô lượng vị lai.
Tịnh tu bố thí thánh tài,
Cho dù đầu, mặt, chân, tay không chừa.
Xã tất cả chưa hề luyến tiếc,
Cả vợ con, thân quyến trong ngoài.
Lòng nàng có thể đổi thay,
Sinh tâm hối tiếc, bi ai sau nầy.
Cùng chí nguyện, xin ngài thọ nạp,
Biển tử sinh làm Đại Pháp Vương.
Đời đời bố thí, cúng dường,
Đem thân tôi thí, nguyện thường phát tâm.
Chẳng cầu lợi, không tham ngũ dục,
Nguyện cùng ngài điều phục tâm tu.
Khát khao trí huệ đại từ,
Như thờ kính vị đạo sư đưa đường.
Lạy từ tạ dưới chân đảnh lễ,
Đi quanh vòng Thích nữ Cù Ba
Tâm tìm Phật Mẫu Ma-Gia
Quán-Phật-Cảnh-Giới hiện ra tức thì.
Thâm tâm ngài Thiện Tài tự nghĩ:
Ngài Ma-Gia diệu trí vô y.
Sáu trần vô ngại viễn ly,
Dùng nghiệp như-huyễn mà đi xuống đời.
Trí như-huyễn, nguyện thời như-huyễn,
Quán thế gian, gìn giữ Phật thân.
Đài gương tự tánh sáng ngần,
Thân như ảnh hiện, trăng lồng bóng gương.
Thiện Tài thấy Chủ Thần Bửu Nhãn,
Giữa hư không, bửu tạng trên tay.
Rải hoa trên đảnh Thiện Tài,
Phát âm tán thán, thỉnh mời đạo tâm.
Nầy nam tử, tâm thành hằng giữ,
Chẳng luyến tham cảnh giới hữu, vô.
Chuyển lưu vượt thoát mê mờ.
Nhập vào đại hải vô bờ, vô biên.
Phải hằng muốn trang nghiêm Phật lực,
Phải tư duy thực tánh Chân Như.
Muôn nghìn hình tướng giả hư,
Khác gì mây nổi, hiện từ vọng tâm.
Pháp trợ đạo không lầm, không chán
Khởi tâm từ, chiếu quán sắc, không
Kiên trì ngăn chận ma quân,
Phổ Hiền hạnh nguyện thậm thâm độ đời.
Hạnh bố thí không dời, không đổi
Tâm đại bi không thối, không lui
Tâm thành cũng huyễn mà thôi,
Dùng nhất-thiết-trí chiếu soi, mở bày.
Thiện Tài thấy Quỷ Vương La Sát,
Giữ pháp đường Bồ Tát Ma-Gia.
Thiện-Nhãn, mắt huệ mở ra,
Dạy tu mười pháp lìa xa huyễn trần.
Tâm thanh tịnh chưa từng vọng cảnh
Trí sáng soi lừa phỉnh vọng tâm.
Biết sinh hay tử cũng đồng,
Chúng sanh như-huyễn, lòng không mỏi nhàm.
Nầy nam tử, nhất tâm đảnh lễ
Vì thiện nhân không dễ cận kề.
Tư duy, chánh niệm lắng nghe,
Mười phương cầu khẩn không hề lãng xao.
Quán thân ta khác nào ảnh hiện,
Như tâm kia, vọng niệm dấy lên.
Khác gì cơn mộng đảo điên,
Tỉnh ra có nhớ hay quên cũng thừa.
Y lời dạy, Thiện Tài quán chiếu,
Từ đất sinh đại bửu liên hoa
Phu Nhân ngự giữa bửu tòa,
Trên đài lâu các chói lòa quang minh.
Tịnh sắc thân vượt qua tam giới,
Hiện thân bằng với chúng sanh thân.
Hiện thân giáo hóa xa gần,
Thân vô biên hạnh xuất thần hiện ra.
Nầy nam tử, ta thành đại nguyện
Thân-huyễn làm phương tiện thọ sanh.
Cưu mang Bồ Tát đản sanh,
Cung trời thị hiện, tựu hình trong thân.
Lúc lâm bồn cung vua Tịnh Phạn,
Ta thấy thân Bồ Tát phóng quang.
Thọ sinh nơi chốn cung vàng
Xuất gia, tỉnh tọa đạo tràng chuyển luân.
Có tám vạn Long vương Thế Chủ
Đồng đến nơi phủ phục cúng dường.
Bấy giờ dụng sức thần thông,
Thọ sinh tất cả Thiên cung một ngày.
Khắp tất cả Đại Thiên thế giới
Cùng hằng muôn ức cõi Diêm Phù
Ta dùng trí-huyễn điều nhu,
Làm mẹ chư Phật đến từ vị lai.
Tâm tán thán, cúi đầu lễ bái
Thiên Chủ Quang, con gái Thiên Vương,
Cung trời Đao Lợi tìm đường,
Học Bồ Tát đạo, lòng luôn khẩn cầu.
Vô-Ngại-Niệm-Trang-Nghiêm-Thanh-Tịnh
Là hạnh môn chánh định tựu thành.
Thập lực khai ngộ quần sanh,
Của chư Bồ Tát chí thành tìm tu.
Ca-Tỳ-La có người Biến Hữu,
Cũng có người đồng tử Thiện Tri.
Phạm âm vi diệu thọ trì,
Xướng lên mẫu tự đà-la-ni triền.
Ma Kiệt Đề có người Hiền Thắng,
Được pháp môn giải thoát vô y.
Lục căn vô tận tu trì,
Tựu thành tam muội xuất ly đạo tràng.
Thành Ốc Điền có người Trưởng giả
Tu hạnh môn buông xả vọng trần.
Vô-trước-niệm-trang-nghiêm môn,
Siêng cầu chánh pháp thập phương Bồ Đề.
Trong thành nầy có người Diệu Nguyệt,
Tu pháp môn tịnh-trí-quang-minh,
Về Nam tìm nước Xuất Sanh,
Vô tận giả tướng tựu thành diệu môn.
Đi về Nam tìm Chi-Vi-Pháp,
Đến khẩn cầu Bồ Tát chuyển luân.
Pháp tu thành-nguyện-ngữ-ngôn,
Dùng lời chân thật làm tông tu trì.
Về phương Nam, Hoa Môn Diệu Ý,
Nở ra hoa diệu trí, đại bi.
Hạnh môn huyễn-trụ huyền vi,
Nhẫn trong hạt bụi diệu kỳ biến thiên.
Như huyễn hóa, nhân duyên sinh khởi,
Khi hợp tan, thế giới vi trần.
Chúng sinh nghiệp khởi là nhân,
Vô minh, ái hữu xoay vần tử sinh.
Cả tam thế tựu hình hư vọng,
Cũng do từ tâm động mà thôi.
Trong mê dựng lập không, thời
Biết đâu hóa hiện đổi dời do tâm.
Tâm điên đảo gieo mầm khổ não,
Tâm đã không, sanh, lão cũng không.
Ưu bi, hạnh phúc cũng đồng,
Khổ, vui cũng bởi tại lòng mà ra.
Như vũ trụ đơm hoa, kết trái,
Cũng là do huyễn khởi, huyễn thành.
Từ trong vọng niệm vô minh,
Muôn ngàn sắc tướng tượng hình đến, đi.
Ngay đến cả Bích Chi, Độc Giác
Hàng Thanh Văn, Bồ Tát hóa ra.
Từ trong huyễn-nguyện độ tha,
Huyễn-hạnh giáo hóa ta bà xuống lên.
Về phương Nam, nước tên Hải Ngạn
Tìm đến tòa lâu các trang nghiêm,
Thiện căn quả báo dựng nên,
Tự tại niệm lực, hạnh duyên đồng thời.
Chánh vương vị ngự trong lâu các,
Bất tư nghì giải thoát hạnh môn.
Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn,
Hóa thân thiên vạn ức muôn hạnh từ.
Trí viên mãn, tâm như biển rộng,
Đức đại từ hiện chúng sanh thân.
Vì người khai sáng thiện căn,
Lập chí kiên cố, đi trong cõi đời.
Vào sinh tử không lười, không mỏi
Cầu người hiền không thối chuyển tâm.
Nghe lời giáo đạo chớ lầm,
Kính tin diệu hạnh thậm thâm chớ ngờ.
Vị Bồ Tát nương nhờ công đức,
Cận kề Thiện Tri Thức tu trì.
Thiện tâm tăng trưởng, xuất ly
Chẳng nhiễm thế pháp, tham si xa lìa.
Chớ khởi tâm phân chia hạn lượng,
Để tu trì lục độ, đại bi.
Gieo căn vô lượng tổng trì,
Phá trừ ác kiến, mạn nghi não phiền.
Tâm chúng sinh muôn vàn sai biệt,
Phát sinh từ ngã kiến, chấp thân.
Đi trong gió bụi phù vân,
Bơi trong bể ái, khó ngăn tính phàm.
Nhổ tên độc, phát tâm bi trí
Dìu dắt người, nguyện chỉ đường về.
Dứt dòng sinh tử trầm mê,
Xé tan lưới chướng bốn bề bủa vây.
Nhẫn đến tâm đắm say thiền định,
Ưa thích nơi yên tịnh cỏ hoa.
Khởi tâm vô lượng lìa xa,
Bồ Tát dục lạc, trụ tòa đại bi.
Biết rất rõ, không nghi, không chấp
Vô lượng tâm cùng khắp thế gian.
Tịnh tu vô lượng pháp môn,
Vì người tỏa ánh chiêu dương đưa đường.
Đại bi tâm như nguồn dược thảo,
Với người sân, phiền não, quán từ.
Người si mê, dạy vọng, hư
Quán chiếu ngũ uẩn, Chân Như Bồ Đề.
Đưa chúng sinh hướng về thiện đạo,
Sức tư duy, thiện xảo, thần thông.
Thọ sinh giữa chốn bụi hồng,
Hiện thân sai biệt, một lòng độ sanh.
Nơi tự thân tưởng thành bệnh khổ,
Cầu người hiền đến chỗ y vương.
Cầu Thiện Tri Thức chỉ đường,
Kính tin, thờ phượng, lòng thường tiến tu.
Nơi tự thân, tưởng như con cái
Cầu người hiền chỉ dạy tổ tông.
Thuận tin, nối dõi giống dòng
Là dòng giống Phật, Chân Không Đại Từ.
Nơi tự thân, tưởng như Vương Tử
Cầu người hiền, ngự sử, đại thần.
Khấu đầu nhận lệnh cửu trùng,
Nối ngôi chánh pháp, ngồi cùng quốc vương.
Thiện Tri Thức, Tuyết Sơn cao ngất,
Sinh trưởng từ lòng đất Đại Bi.
Hằng muôn dược thảo diệu kỳ,
Tùy tâm hóa độ, lương y sánh cùng.
Thiện Tri Thức, khắp chung hải lý
Chứa thiện căn, pháp khí Phật thừa.
Ví như sông, lạch chứa mưa,
Chảy vào biển rộng cũng chưa lấp đầy.
Như sen báu, bùn lầy chẳng bám
Đám bướm ong chẳng dám dựa kề.
Như người tháo gỡ lưới mê,
Xa lìa trần cấu, Bồ Đề phát tâm.
Như bóng nguyệt đêm rằm chiếu rạng,
Như thái dương tỏa sáng thế gian.
Thiện Tri Thức vạn đức ân,
Bồ Tát nương dựa đạo tràng trí minh.
Chánh tư duy, Thiện Tài nhớ tưởng,
Những hạnh môn đời trước dở dang.
Phát tâm kính lễ Phật đường,
Tu hạnh thanh tịnh, chánh chân suy tầm.
Lại sinh tâm độ tha cùng khắp,
Nguyện tu hành Phật pháp tịnh căn.
Ngũ thú, lục đạo trầm luân,
Phát tâm sám hối, thí thân độ đời.
Do đại nguyện thâm sâu, tín giải
Trí huệ như đại hải, nhập thần
Trước chư Phật hiện muôn thân,
Cúi đầu đảnh lễ khắp cùng hư không.
Hiện sắc thân khắp trong pháp giới
Biết không nghi vọng khởi ngại ngăn.
Biết thân như bóng, như vang
Không sinh, không diệt, chuyển luân giữa trời.
Theo hạnh duyên, đổi dời, thị hiện
Phật hiện từ tín nguyện chúng sanh.
Như phương tiện hạnh độ sinh,
Hóa thân như-huyễn, quang minh sáng ngời.
Hạt thiện, ác sanh sôi, nẩy nở
Rời đoạn, thường, khai mở vô sanh.
Xa lìa tri kiến chúng sinh,
Nhập tri kiến Phật, diệu minh hiện tiền.
Thanh tịnh tướng trang nghiêm lâu các
Như hư không, vô tác, vô cầu.
Không xuất, không nhập vào đâu,
Tâm, tưởng, ý, thức, bóng câu chiều tà.
Tăng thượng huệ lìa xa kiêu mạn,
Trụ vô y, giải thoát hạnh môn.
Như như vô thủy, vô chung
Không, thời nhập một, viên thông khắp cùng.
Phương tiện hạnh, ma cung chẳng nhiễm
Đầu sợi lông, thân hiện bời bời.
Thân vô biên tướng xuống đời,
Trụ vô trụ xứ, cũng thời đại bi.
Hành hạnh từ, không nghi, không luyến
Trụ hạnh bi, như-huyễn độ đời.
Hĩ, xả tùy thuận cùng người
Lợi ích sanh chúng, không rời diệu tâm.
Quỳ sát đất, một lòng tán thán
Cầu đại từ Bồ Tát hiện thân.
Hằng muôn vô lượng Thiên Long
Phạm Vương, Đế Thích cũng đồng đến nơi.
Đức Di-Lặc đồng thời xuất hiện,
Cùng chúng sanh, thân quyến đủ đầy.
Từ bi quán sát Thiện Tài,
Công đức thù thắng, ngỏ lời ngợi khen.
Người cầu đạo, tâm viên, ý mãn
Đến lầu nầy với quảng đại tâm.
Thanh tịnh trí, bất thối căn,
Cầu Thiện Tri Thức, tâm không mỏi nhàm.
Tịch tịnh nhãn, không lầm vạn pháp,
Dụng tâm từ độ khắp quần sanh.
Nơi công đức tạng viên thành
Hướng về Phật quả, hạnh lành chiếu soi.
Lìa mê hoặc, rạng ngời an lạc
Thịnh hay suy chẳng khác chi nhau.
Nhục không nhiễm, vinh chẳng cầu
Tâm vô phân biệt, điều nhu thuận hòa.
Người cầu đạo, dưới tòa hỏi đạo
Nhất tâm cầu y báo Như Lai.
Quá khứ, hiện tại, vị lai
Tam thế chư Phật hoằng khai hạnh từ.
Bồ Tát hạnh của chư Bồ Tát,
Diệu pháp môn giải thoát thọ trì.
Thiện Tri Thức, bậc lương y,
Ví như nhũ mẫu từ bi dẫn đường.
Như nhật nguyệt dặm trường soi sáng,
Như biển khơi, chẳng cạn, chẳng đầy.
Như núi sừng sững đêm ngày,
Dựng tràng chánh pháp rõ bày Phật ân.
Dẹp ác đạo hiển thân chư Phật,
Mở đường lành độ thoát trầm luân.
Giữ gìn chánh tạng pháp môn,
Kính tin, thờ phượng cội nguồn đức ân.
Trí thanh tịnh cùng thân đoan chánh,
Cầu sinh nhà đạo hạnh, tôn sư.
Phước duyên ngày trước có dư,
Trụ căn-bản-trí, đại từ phát tâm.
Bỏ của báu, chẳng gần quyến thuộc,
Dẹp mạn nghi, cầu được người hiền.
Xa lìa tâm ý đảo điên,
Dứt mầm sinh tử não phiền thế gian.
Thọ báo thân mười phương Phật độ,
Thấy chúng sanh bể khổ trầm luân.
Đọa thân ngũ thú xoay vần,
Cầu kim cang trí, khổ luân phá trừ.
Tâm chúng sanh ví như đất trống,
Không điều nhu gai độc mọc lên.
Si mê, trói buộc, não phiền,
Mất đường, quên lối, lạc miền u minh.
Vì chúng sanh, phát tâm bi trí,
Làm đạo sư, lập chí đưa đường.
Lái con thuyền đại pháp vương,
Vượt qua biển lửa sôi cuồng tham sân.
Chiếu cùng khắp như vầng nhật nguyệt,
Trụ trực tâm nơi biển trí minh.
Bồ Tát hạnh nguyện viên thành,
Xuất sanh pháp bửu quang minh rạng ngời.
Như rồng báu tuôn mưa dịu ngọt,
Đất tâm lành nẩy ngọn, kết chồi.
Cây trí huệ đã vun bồi,
Rễ sâu vững chãi, chẳng dời, chẳng lay.
Trong nhân, thiên khó nghe, khó thấy
Nhất tâm cầu chỉ dạy pháp âm.
Phá trừ kiến chấp mê lầm,
Mở trói sanh chúng, phát tâm Bồ Đề.
Diệt ác đạo quy về diệu hạnh,
Nhập niết bàn, xa lánh vọng tình.
Làm thầy ba cõi nhân, thiên
Gọi người tỉnh giấc thụy miên bùn lầy.
Trí dung chứa đủ đầy pháp vị,
Tâm tịnh thanh hoan hỉ thuần nhu.
Công đức pháp hạnh trì tu,
Thấy chư Phật hiện, công phu viên thành.
Đại công đức phát sinh thiện phẩm,
Sẽ giữ gìn Phật chủng nơi tâm.
Nghiêm tịnh Pháp chủng thậm thâm,
Hội họp Tăng chủng, diệu âm thuyết bày.
Đạt diệu trí, mở khai chánh pháp,
Trừ khổ luân, tam độc cho người.
Phá tan lưới chướng ngàn đời,
Kiến chấp, ái hữu bời bời dấy lên.
Chứa trí tuệ, vững nền quốc độ,
Chuyển pháp luân, cứu khổ thiên, nhân.
Phóng quang khai mở thiên môn,
Mở cửa Phật đạo khắp chung bầu trời.
Cửa giải thoát khuyến mời sanh chúng,
Diệt đạo tà, khôi phục chánh tông.
Hoằng khai giáo pháp nhất tâm,
Tịnh tu công đức, dứt dòng tử sinh.
Thêm lớn rộng trí minh, diệu hạnh,
Cùng đủ đầy đại nguyện Như Lai.
Thần thông trí lực triển khai,
Chứa dung biển pháp rõ bày trong tâm.
Sẽ thấy được pháp vân chư Phật,
Sẽ vào trong thánh thất Như Lai.
Thần thông vô ngại biện tài,
Đi trong pháp giới, chim bay giữa trời.
Không dấu vết, không rời thanh tịnh
Như gió kia qua đỉnh non thần.
Không chướng ngại, không cấm ngăn,
Nhập khắp pháp giới, trụ thân Bồ Đề.
Diệu pháp môn, không mê, không chán
Tu hạnh lành Bồ Tát thuận tin.
Từ trong nhân thế thọ sinh,
Vô lượng phước báu tượng hình, trổ hoa.
Tâm chân chánh rời xa đường ác,
Đã vượt qua khổ hoạn nạn tai.
Đã rời trần cấu, chông gai
Trụ Bồ Tát địa, không-hai-thánh-phàm.
Hạnh Bồ Tát khắp cùng đại hải
Trí Như Lai vô ngại hư không.
Như người, hạnh nguyện cũng đồng,
Tâm hằng quyết định một lòng tiến tu.
Đại công hạnh của chư Bồ Tát
Vì chúng sanh hiện các pháp môn.
Chớ nghi hoặc, chớ tin lầm
Được nghe pháp vị, sanh tâm vui mừng.
Thành tựu hạnh tín, kiên, nguyện, lực
Tâm nguyện sanh công đức đủ đầy.
Như rồng báu bủa giăng mây,
Sẽ tuôn mưa lớn, đức dầy ân sâu.
Đại bi hạnh Phổ Hiền cùng khắp
Khéo thọ trì, tu tập chớ nghi.
Trong vô lượng kiếp đến, đi
Đắm mê dục lạc, thị phi của đời.
Lòng cầu đạo nên rời thân-chấp
Được thân người, gặp Phật, phát tâm.
Chẳng lâu, xả bỏ huyễn-thân,
Vãng sanh Phật độ, trụ thân đạo tràng.
Vì lợi ích khắp trong nhân thế
Dựng lập lời nguyện thệ giữa trời.
Nhất tâm cầu đạo cứu đời,
Phát tâm vô thượng, rạng ngời lòng son.
Lìa lửa ái thoát cơn hoạn nạn,
Gươm báu kia chẳng đoạn từ tâm.
Rời xa tham ố, độc sân
Vượt dòng hữu lậu, khói tan vọng tình.
Tâm Bồ Đề phát sinh nguyện hải,
Giữ gìn không hư hoại thiện căn.
Đại Quang Minh. Thủy Thanh Châu,
Vào nơi hố thẳm, biển sâu không sờn.
Mão Ma Ni sáng hơn thiên chúng,
Bồ Đề tâm diệu lực quang minh.
Lìa xa dục giới thế tình,
Bồ Tát đại trí, tịnh thanh khác thường.
Như ngọc báu người buôn tìm được,
Quang sắc kia biển lớn chứa dung.
Bồ Đề hạnh nguyện khôn cùng,
Thanh Văn, Duyên Giác chẳng chung hạnh từ.
Đại thệ nguyên ví như hoa nở,
Đại từ tâm khai mở giác minh.
Xuất sanh trí giác chúng sanh,
Tâm vô hạn lượng tựu thành diệu môn.
Như nến sáng mồi chung trăm ngọn,
Vô-tận-đăng không tổn mảy may.
Cây đàn đại hạnh làm dây,
Tấu lên pháp nhạc, âm bay cửa trời.
Chim hót tiếng diệu vời âm điệu,
Kim Sí kia, thần điểu hiện hình.
Trên đôi cánh rộng dặm nghìn,
Biển sâu, núi lớn thuận tình thong dong.
Bồ Đề Tâm dứt dòng phiền não,
Biển tử sinh, nghiệp báo viên dung.
Kim cang đại trí thần thông,
Phá trừ ma đạo, đại hùng, đại bi.
Trong tam thế đến đi, qua lại
Bồ Đề Tâm, đại hải phước ân.
Tựu thành diệu hạnh, diệu công
Như người gìn giữ mạng căn của mình.
Như Vương tử, thân sanh vương vị
Sánh các quan, luận nghị chẳng đồng.
Nối dòng cữu ngũ, chánh tông,
Nối dòng giống Phật, đi trong đại từ.
Bồ Đề Tâm phá trừ tà kiến,
Như kim cang tinh luyện trung kiên.
Như Kim-cang-tạng Đại Thiên,
Tựu thành chánh giác, dẹp yên ma đồ.
Bồ Đề Tâm vô biên công đức,
Nầy thiện nam, muốn được rõ ràng,
Vào trong lâu các đạo tràng,
Học Bồ Tát hạnh Đại-Trang-Nghiêm nầy.
Búng ngón tay, lâu đài mở cửa,
Liền bước vào thánh địa trang nghiêm.
Vô số bửu ngọc, chân kim
Đèn giăng trướng gấm, lụa tiên kết màn.
Chim hót tiếng thuần khoan, hòa nhã,
Hồ đầy sen cũng đã trổ hoa.
Tượng Bồ Tát ngự trên tòa,
Ma Ni bửu tạng chói lòa quang minh.
Lại thấy có trăm nghìn lâu các
Cùng trang nghiêm, chẳng tạp loạn nhau.
Thân tâm hớn hở, thuần nhu
Nhiếp thọ vọng tưởng, công phu định thần.
Thấy cùng khắp, dụng tâm cùng khắp
Nương oai thần Bồ Tát, nhận ra
Thân mình ở trước bửu tòa,
Chứng nhập cảnh giới, hằng sa vi trần.
Thấy Bồ Tát phát tâm tiền kiếp,
Cùng họ tên, hạnh nghiệp, mạng căn.
Tu hành đền đáp tứ ân,
Chư Phật tại thế hiện thân hóa hoằng.
Lại thấy được kim thân Di Lặc,
Từ tối sơ chứng đắc từ tâm.
Thành tựu lục độ thậm thâm,
Hiệu là Từ-Thị, pháp âm viên thành.
Thấy chứng đắc Vô-Sanh-Pháp-Nhẫn,
An trụ Bồ Tát địa hoằng dương.
Lại thấy làm Chuyển Luân Vương,
Dạy khuyên thập thiện, dựa nương Bồ Đề.
Thấy Bồ Tát trừ mê, khuyến thiện,
Nơi hạnh từ, hóa hiện Thiên Vương.
Cõi trời thị hiện dẩn đường,
Vì chư thiên chúng, xiển dương, thuyết trình.
Thấy Bồ Tát thọ sinh địa ngục,
Trong súc sanh điều phục chúng ma.
Cứu ngạ quỷ, độ A tu la
Diễn bày Phật pháp, độ tha khắp cùng.
Thấy Bồ Tát tán dương công đức,
Sơ phát tâm đến bực viên thông.
Lục độ tam muội thần thông
Nhẫn, từ, hạnh nguyện dùng phương tiện lành.
Trăm ngàn năm kinh hành, đọc tụng
Dùng thơ văn giảng luận nghĩa kinh.
Thuyết pháp cứu độ nhân, thiên
Hoặc nhập tam muội, tứ thiền, định tâm.
Lại thấy cả ức muôn thế giới,
Đại Thiên Cung, Đâu Suất Thiên Cung.
Di-Lặc Bồ Tát giáng thần,
Kinh hành bảy bước, thọ thân điện vàng.
Thấy xuất gia, đạo tràng tỉnh tọa
Quán sát Bồ Đề thọ, chuyển luân.
Thuyết pháp hàng phục ma quân,
Thành Đẳng Chánh Giác, trụ thân đại từ.
Nghe tất cả lưới, linh, nhạc khí
Diễn pháp âm khó nghĩ, khó lường.
Nghe Bồ Tát thọ diệu môn,
Tu hành, bố thí, cúng dường huyễn-thân.
Nghe Bồ Tát chuyển luân, xây tháp
Dựng tượng hình, thổi đại pháp loa.
Thấy chư Bồ Tát hằng sa,
Ba thời sám hối, pháp tòa phát tâm.
Thiện nam tử! Từ tam muội dậy,
Dụng trí minh, hãy thấy nhân duyên,
Tự tánh vạn pháp tượng hình,
Như mộng, như ảnh, chẳng thành tựu lâu.
Nhập cảnh giới ba đời không mất
Giải thoát môn Bồ-Tát-Nhất-Sanh.
Trí huệ, thần lực, quang minh
Là nơi an trụ, không sinh, không lìa.
Như Long Vương làm mưa tuôn khắp,
Chẳng do nơi tích tập mà thành.
Chẳng thân, tâm khởi dấy lên
Do sức tâm niệm, cơ duyên chín mùi.
Đại lâu các, trong ngoài chẳng phải
Mà cũng không chẳng thấy, chẳng nghe.
Do nơi thần lực Như Lai,
Thiện căn tụ tích, đại tài ảo sư.
Do ảo lực, thấy như hiện tướng,
Không từ đâu định hướng đến đâu.
Do nơi huyễn trí vô cầu,
Do sức đại nguyện thâm sâu hiển bày.
Chư Bồ Tát không đi, không lại
Không chỗ nơi, chẳng khởi, chẳng sanh.
Vì muốn điều phục chúng sanh,
Từ đại bi đến, quang minh huyễn bày.
Do đại nguyện, đại từ thanh tịnh
Tùy thuận theo sở thích thọ sanh.
Dụng thần thông hiện thân hình,
Khắp nơi, khắp chốn mặc tình đến đi.
Không thủ, xả, chỉ tùy phương tiện
Như ảnh kia, hóa hiện thực, hư
Có mười sanh-xứ đại từ
Bồ Tát an trụ Chân Như tu hành.
Như phụ thân hiện hành thiện xảo,
Lục độ là từ mẫu sinh ra,
Bồ Đề Tâm gọi là nhà,
Đại thừa khuyến phát, nối gia-nghiệp lành.
Chư Bồ Tát siêu phàm phu địa
Hội nhập Bồ tát vị trụ tâm.
Giữ gìn chủng tánh viên dung,
Thế gian, thiên chúng khắp cùng ngợi khen.
Đại Bồ Tát chẳng ưa, chẳng ghét
Rõ thế trần không khác tượng hình.
Tâm không đắm nhiễm vọng tình,
Biết pháp vô ngã, chúng sanh chẳng đồng.
Biết sinh tử khác gì ảo mộng,
Thọ huyễn-thân chẳng động, chẳng lay.
Đại từ dạy dỗ, chỉ bày
Tâm không lưu ngại, trong ngoài viên thông.
Đồng dáng vóc, cũng đồng tên gọi
Thọ sinh thân trong mọi chủng loài.
Đưa về chủng tánh Như Lai
Giáo hóa, điều phục, mở khai tùy thời.
Dạy nhân gian xa rời dục lạc
Dạy chư thiên thịnh đạt, suy vong.
Đại trí vi diệu pháp môn
Thọ sinh Đâu Suất Thiên Cung hóa hoằng.
Hãy đến chỗ Văn Thù Sư Lợi
Học hạnh môn quảng đại Phổ Hiền.
Được hằng chư Phật ngợi khen
Làm thầy Bồ Tát, hạnh nguyền vô biên.
Sẽ vì người dạy khuyên, diễn đạt
Những pháp môn Bồ Tát hành trì.
Hiện ra hạnh bất tư nghì,
Tất cả công đức, đại bi chẳng rời.
Cũng từ nơi Văn Thù Sư Lợi
Được thấy, nghe, phát khởi thiện tâm.
Thiện Tài hữu nhiễu trăm vòng,
Ân cần từ tạ, một lòng khắc ghi.
Y lời dạy của ngài Di-Lặc
Hơn trăm thành đến nước Phổ Môn.
Văn-Thù-Sư-Lợi tuyên dương,
Tín căn thiện trụ, mở đường tiến tu.
Khiến đầy đủ quang minh đại trí
Khiến được vô biên tế đà-la-ni
Vô biên tam muội tổng trì,
Thần thông diệu dụng, trí, bi đủ đầy.
Chánh tư duy, Thiện Tài quán sát
Nguyện thấy được Bồ Tát hiện thân.
Đại Thiên thế giới vi trần
Cùng là cảnh giới tự thân Phổ Hiền.
Liền ở trước Bửu Liên Hoa tạng,
Khởi đại tâm vô hạn hư không.
Được sức gia hộ thần thông
Thiện căn tụ tích, tâm đồng hiện ra.
Liền thấy được hằng sa Phật quốc,
Thấy Như Lai chứng nhập diệu môn.
Phật Độ thanh tịnh mười phương,
Chúng sanh hòa ái, tâm thường niệm tâm.
Lại thấy được khắp trong thế giới
Xuất sanh từ mỗi mỗi vi trần.
Phật quang minh võng, luân-vân,
Cùng Phật-sắc-tượng-bửu-vân hợp thành.
Như lưới mây kết tinh quang diệm
Hạnh Phổ Hiền ngát diệu-hương-vân.
Đại công đức hải sáng ngần
Tinh tú, nhật nguyệt, vi trần vô biên.
Lại thấy sắc-tượng-vân diệu biến
Phật quang minh hiện chúng sanh thân.
Phật-sắc-tượng-ma-ni-vân,
Từ trong vô số vi trần phóng quang.
Số vi trần như thân Bồ Tát,
Độ chúng sanh viên mãn sở cầu.
Như Lai thân, lưới bảo châu
Phát đại thệ nguyện khắp bầu thái hư.
Ngài Thiện Tài nhiếp thu chánh niệm,
Một lòng cầu, bất thối chuyển tâm.
Liền dùng Phổ-nhản thiện căn,
Quán sát pháp giới, mười phương đạo tràng.
Tâm đại bi, Kim Cang kiên cố
Nguyện vị lai theo Phổ Hiền môn.
Tử sinh dù đã thuận dòng,
Hồn lìa cảnh mộng, trụ tâm đại từ.
Định thần quang, Thiện Tài Đồng Tử
Thấy từ trên Pháp Bửu Liên Hoa,
Tôn nghiêm, vi diệu hiện ra,
Phổ Hiền Bồ Tát trước tòa Như Lai.
Đồng tam thế, mở bày cảnh giới
Tâm thế gian khó nỗi thị, phi.
Vô biên đại trí, đại bi
Chư Bồ Tát cũng khó suy, khó bàn.
Quang-minh-vân diệt tan khổ hoạn,
Từ trong thân Bồ Tát hiện ra.
Mây trời kết hợp diệu hoa,
Thiên Vương, thiên chúng hằng sa thỉnh mời.
Chuyển pháp luân ba đời chư Phật
Cùng hằng muôn Bồ Tát hóa sanh.
Tán dương chư Phật hồng danh,
Tăng trưởng thiện nghiệp, thiện căn muôn loài.
Hạnh Phổ Hiền sáng soi pháp giới
Hoán chuyển tâm, mở lối, đưa đường.
Chúng sanh y cứ, dựa nương
Thành nhất-thiết-trí, mười phương đạo tràng.
Khắp pháp giới Phổ Hiền Bồ Tát,
Trên bửu tòa rực sáng thần thông.
Nghe ra tất cả ngôn âm,
Chư Phật thuyết pháp khắp trong thế trần.
Nhập pháp giới, Thiện Tài chứng đắc
Mười trí ba-la-mật diệu kỳ.
Cõi Phật, nhất niệm đến, đi
Cúng dường, nghe pháp, thọ trì, tư duy.
Thần thông bất tư nghì của Phật,
Đạt diệu âm vô tận biện tài.
Thân-huyễn quán pháp-huyễn bày,
Nhập thật-tướng-hải, trong ngoài nhất như.
Tâm chúng sanh biết từ vọng khởi,
Niệm niệm trong cảnh giới Phổ Hiền.
Được mười trí lực vô biên,
Vô lượng tam muội phan duyên khắp cùng.
Trong mỗi tam muội môn liền thấy,
Hằng muôn Phật-đại-hải gần xa.
Như trong thế giới ta bà,
Pháp môn tam muội hiện ra cũng đồng.
Ngài Phổ Hiền hỏi cùng Đồng Tử:
“Nầy thiện nam, thần lực thấy chăng?”
Liền thưa: “quảng đại thần thông,
Riêng Như Lai mới viên thông, tỏ tường.”
Lại dạy rằng: Thuở trong quá khứ,
Ta hằng cầu nhất-thiết-trí minh.
Trong vô lượng kiếp thực hành,
Kính thờ chư Phật, tịnh tâm Bồ Đề.
Khiến thế gian đều nghe, đều biết
Lập hội tràng bố thí gần xa.
Quốc độ, vương vị, thê noa,
Đến thân ta cũng mang ra cho người.
Vô lượng kiếp xuất gia, học đạo
Chuyên tịnh tu, hộ giáo, trì kinh.
Chưa từng khởi niệm chẳng lành,
Chưa từng nhàm mỏi tử sinh nặng nề.
Trong muôn kiếp hướng về Phật độ
Tâm đại bi cứu hộ chúng sanh.
Hộ trì chánh tạng giác minh,
Trong ngoài buông xả, trọng, khinh đều lìa.
Nhân duyên đó không chia dài, ngắn
Vì nhân duyên vô tận hư không.
Pháp ta vô tự, vô ngôn
Thí xả sở hữu cũng không thể cầu.
Pháp của ta, bửu châu đại trí
Vì chúng sanh, khai thị, xiển dương.
Vì người chỉ lối, đưa đường,
Niệm thường an lạc, tâm thường trì tu.
Hộ chánh pháp từ vô lượng kiếp
Sức thiện căn, chí nguyện, oai thần.
Ta được thanh tịnh Pháp Thân,
Sắc thân vô thượng, thế gian khó bì.
Nếu chúng sanh mê si căn tánh,
Hoặc Thanh Văn, Bồ Tát thiếu duyên,
Khó nghe danh hiệu Phổ Hiền
Huống chi là được thấy liền thân ta.
Nếu thấy, nghe hoặc là xúc chạm
Hoặc rước đưa, hoặc tạm dõi trông.
Thấy, nghe trong mộng cũng đồng
Được bất thối chuyển Chân Không, Bồ Đề.
Nếu chúng sanh trọn ngày nhớ nghĩ
Đến tên ta, liền thấy thuần tâm.
Thấy ta phóng đại quang âm,
Chấn động cõi Phật, sinh tâm lo, mừng.
Đều chứng được hạnh căn thuần thục
Được diệu công, bất thối chuyển tâm.
Như cõi tịnh, thân ta đồng,
Nếu ai nghe tiếng, sinh trong thân nầy.
Trong sắc thân, Thiện Tài liền thấy,
Cõi Phật hằng sát hải hiện ra.
Chư Phật, Bồ Tát trên tòa,
Mây giăng muôn sắc, chói lòa hư không.
Núi hùng vĩ dựng vòng tòa tháp,
Đức Như Lai thuyết pháp chuyển luân.
Quang minh hóa hiện Phật thân,
Hộ trì thế giới hướng tâm tu hành.
Thiện Tài thấy thân mình chẳng khác
Hòa nhập thân Bồ Tát thuyết kinh.
Thiện căn, trí tuệ, quang minh,
Tăng trưởng vô lượng, muôn nghìn lần hơn.
Mỗi lỗ lông trên thân Bồ Tát
Hiện hằng muôn Phật sát vi trần.
Như trong vô tận Chân Không,
Đi trong muôn kiếp cũng đồng sát-na .
Không gian chẳng gần, xa, còn, mất
Niệm niệm trong cùng khắp nhân gian.
Thuyết minh, giáo pháp, luận bàn
Đưa người đến chốn đạo tràng định tâm.
Thiện Tài thấy thân tâm sung mãn,
Cũng đồng như Bồ Tát Phổ Hiền
Đồng chánh giác, đồng pháp luân
Đồng hạnh nguyện hải, thần thông cũng đồng.
Lại dạy rằng: một lòng yên tịnh,
Dẹp não phiền, thức tỉnh tiếp thu.
Như Lai Đấng Đại Trượng Phu
Đại tâm, đại giác, điều nhu thế trần.
Đại quang minh phá tan si ám,
Khắp thế gian khó gặp, khó tin.
Giam thân ở chốn ngục tỳ,
Thấy cây linh-thoại đúng kỳ nở hoa.
Công đức Phật như nhà ảo thuật,
Thuyết diệu môn tùy thuận thế gian.
Tâm thanh tịnh như hư không,
Chưa từng khởi niệm biện phân dị, đồng.
Ngài Phổ Hiền nói xong thuyết kệ:
Như một giọt trong bể đức ân,
Phật trí rộng lớn vô ngần,
Biết tâm sanh chúng mấy tầng vọng, hư.
Trong một niệm rõ từng căn cội,
Vạn pháp trong tam thế chuyển lưu.
Ví như một đại ảo sư,
Hóa ra muôn vật cũng từ một tâm.
Khắp chúng sanh lòng không như nhất,
Cũng do từ trí, đức, nghiệp, duyên
Như Lai bổn tánh uyên nguyên,
Không lay, không động như nhiên giữa đời.
Đủ thiện hạnh, khắp nơi thấy Phật
Bỏ lòng nghi, tích đức chẳng sai.
Khởi tâm liền thấy Như Lai
Cùng trong một niệm, không-hai-thánh-phàm.
Hoặc khắp chốn, trong tam thế giới
Bồ Tát tu đầy đủ thiện duyên.
Vẹn toàn công hạnh Phổ Hiền,
Liền thấy chư Phật an nhiên tọa thiền.
Hoặc trong cõi huyền vi khó sánh,
Thấy Như Lai nghiêm tịnh báu thân.
Đức Tỳ Lô Tối Thắng Tôn,
Tựu thành chánh giác, ngự trên bửu tòa.
Hoặc thấy cõi Liên Hoa thắng diệu
Cùng thấy ngài Hiền Thủ Như Lai.
Thấy muôn Bồ Tát kinh hành,
Phổ Hiền đại nguyện, lập thành diệu môn.
Nhân phước duyên, thấy miền Cực Lạc
A-Di-Đà, cổ Phật quang minh.
Quán Âm, Thế Chí hai bên,
Là bậc quán-đảnh, vô biên hạnh từ.
Cõi Đại Thiên ví như Diệu Hỉ
Đại trang nghiêm, diệu trí, tịnh thanh.
Chúng Đại Bồ Tát vây quanh
Đức Phật A Súc tọa trên liên đài.
Viên Cảnh, Nguyệt-Giác-Danh-Xưng-Phật
Kim-Cang-Tràng Bồ Tát hiện thân.
Thấy Đức Nhật-Tạng Thế Tôn,
Thiện-Quang-Minh, chuyển pháp luân không ngừng.
Hoặc thấy Phật Kim-Cang-Đại-Diệm,
Ngài Trí-Tràng diễn thuyết pháp môn.
Đi trong cõi nước mười phương,
Vì người, dạy diệt ba đường độc sân.
Nhỏ như mỗi đầu lông cũng hiện,
Cõi trang nghiêm, thanh tịnh, uy phong.
Như Lai, Bồ Tát nhất tâm
Vì người giáo pháp, hiện trong vi trần.
Thấy vô biên, vô cùng nghiệp khởi,
Chẳng đồng nhau, cũng bởi do tâm.
Như Lai thuyết pháp, chuyển luân,
Trong cõi uế, tịnh, trụ thân Niết Bàn.
Hoặc sinh thân cung vàng, điện các
Đức Thích Ca chứng đắc Bồ Đề.
Trong vô lượng kiếp đi, về
Hóa thân Bồ Tát, gần kề chúng sanh.
Thích-Sư-Tử tịnh tu đạo hạnh,
Hoặc Thế Tôn chuyển đại thần thông.
Bát Nhã, lục diệu pháp môn,
Tùy tâm hóa hiện hằng muôn hạnh từ.
Vô lượng kiếp hành trì, tu tập
Bất-thối-tâm-Bồ-Tát hiện thân.
Thị hiện nhẫn nhục, trì tâm,
Hoặc hiện pháp thủy, tẩy trần chúng sanh.
Hoặc hóa hiện Phạm Thiên, Đế Thích,
Tứ Thiên vương, Sát-Lợi, Bà-La-Môn.
Sắc thân đoan chính, nghi dung,
Hoặc từ Đâu Suất Thiên Cung giáng thần.
Hoặc hóa hiện cung vàng thọ dục,
Hoặc thấy rời gác ngọc, xuất gia.
Bồ Đề Thọ. Ưu Đàm Hoa,
Tựu thành chánh giác nở ra Niết Bàn.
Tháp bảy báu, thế gian dựng tượng
Thấy Đấng Vô Lượng Thọ Như Lai.
Chư Bồ Tát dưới bửu đài,
Được Phật thọ ký, vị lai đắc thành.
Hoặc được thấy Phật Thanh-Tịnh-Nguyệt,
Trong cung ma hóa hiện thần thông.
Tự Tại, Hóa Lạc Thiên Cung,
Hoặc tại Đâu Suất, chuyển luân chỉ bày.
Thấy Chư Thiên đông đầy tán thán,
Dạ Ma Thiên, Đao Lợi, Long Thần.
Không nơi nào chẳng hiện thân,
Hoa rải trên Phật Nhiên Đăng cúng dường.
Hoặc thấy hiện Như Lai thọ lượng,
Trí Bồ Đề, thân tướng oai nghi.
Hiện thân sánh núi Tu Di,
An nhiên, tịch tịnh, tâm bi, huệ từ.
Trí huệ Phật như như, vô ngại
Tam thế duyên thức khởi không, thời.
Tâm hoán chuyển, cảnh đổi dời,
Đại Thiên, hạt bụi, cũng thời do tâm.
Thành thập lực, tứ vô úy đức
An trụ nơi Vô Thượng Đại Viên.
Đầy đủ trí huệ vô biên
Giảng bày thập-nhị-nhân-duyên cho người.
Mỗi ý nghĩa, ngôn từ, giáo thuyết,
Dùng biện tài khai triển tùy thời.
Mang tứ diệu đế dạy đời,
Khổ đau, huân tập, không rời thế gian.
Không ngã tướng, không sinh, không diệt,
Như hư không, đoạn tuyệt đường chim.
Thể tánh rỗng lặng, như nhiên
Thuyết ra chánh pháp, đất nghiêng, sông bồi.
Phật thuyết kinh, đất thời chấn động,
Vang diệu âm lồng lộng cung trời.
Tùy căn cơ dựng lập lời,
Khiến đều thấm nhập, rạng ngời trí minh.
Người chí kém, tử sinh nhàm mỏi,
Phật dạy người tam giải thoát môn.
Mong rời ba cõi trầm luân,
Dạy theo Độc Giác, nhân duyên là nguồn.
Người thanh tịnh, từ tâm, đại trí,
Phật dạy người giáo lý Nhất thừa.
Dùng phương tiện hạnh sớm trưa,
Dìu ra bể khổ, vượt bờ tử sinh.
Cõi Niết Bàn quang minh, diệu hạnh,
Như hư không, thể tánh không hai.
Gần, xa cũng tự chim bay,
Trí huệ sai khác, dở hay tự người.
Đà-la-ni nhập môn tam muội,
Một thanh âm vang cõi trời, người.
Lòng ai sâu thẳm, cạn vơi
Mà nghe ra khác những lời ngọc châu.
Thọ sanh thân bể dâu dời đổi,
Cùng chúng sanh chung cõi lậu thô.
Biết rằng dục lạc vô bờ,
Cận kề, quán sát, tùy cơ diễn bày.
Cùng theo người, đắp y, cầm bát
Cạo tóc râu, thân khoác cà sa.
Cùng trong tăng chúng xuất gia,
Hiện thân gầy ốm như Bà-la-môn.
Tay chống gậy, tay luôn lần hạt,
Tâm đại từ, thuyết giảng, biện tài.
Khi ngồi, đứng chẳng động lay
Hiện thân khổ hạnh, không ngoài diệu tâm.
Hoặc tỏ rành thiên văn, toán số
Hoặc đùa vui, ngâm vịnh, luận bàn.
Hiện thân mão ngọc, lọng vàng,
Tướng, binh sau trước nối hàng cờ hoa.
Hoặc thị hiện quan tòa xử kiện,
Hoặc đại thần, phán quyết công minh.
Vào đời thọ tử, thọ sinh,
Không lưu dấu vết, tánh danh cùng người.
Hóa hiện thân khắp nơi Thiên quốc,
Khi hiện làm Túc Tán Tiểu Vương.
Hoặc Đại Đế Chuyển Luân Vương,
Chánh pháp rực sáng vương cung cõi trời.
Hoặc hiện thân ngự cung Đao Lợi,
Chuyển pháp luân, đầu đội thiên quang.
Hoặc là Hộ Thế bốn phương,
Hiện thân làm Tứ Thiên Vương trị vì.
Hoặc ngự cung Ma Ni bửu điện,
Hoặc Dạ Ma, Đâu Suất Thiên Cung.
Giảng bày giáo pháp chánh chân,
Hóa Lạc, Tự Tại, Ma vương khấu đầu.
Trời Phạm Thiên nhiếp thâu chúng hội,
Dạy định thiền, hỉ, xả, từ, bi.
Hiện thân qua lại, đến đi,
Không nơi an trụ, như mây giữa trời.
Hoặc hóa hiện thiên cung Sắc giới,
Dạy giác-phần, nở cội bửu hoa.
Thân vô biên tướng hiện ra,
Như ảnh, như mộng, trụ tòa Sắc, Không.
Như mặt nguyệt, hồ sông in bóng,
Hiện giữa trời, chẳng vọng khuyết tròn.
Thế gian tâm khởi mất, còn
Biết đâu vằng vặc ngọc hoàn thiên thu.
Như trí Phật không tăng, không giảm,
Chỉ dùng phương tiện tạm biện phân.
Biển tâm Bồ Tát trong ngần,
Hiện ra bóng Phật, Thanh Văn khó lường.
Như biển lớn, không lường, không lọc
Dung chứa muôn bảo ngọc, trân châu.
Chúng sanh bãi bể, nương dâu
Trụ trong thân Phật, ai đâu tỏ tường.
Phật quang sắc mười phương tỏ rạng,
Đâu từng rời chỗ cạn, nơi sâu.
Thái dương chiếu sáng địa cầu,
Đâu từng di động giữa bầu thái hư.
Thể tánh Phật chẳng không, chẳng có
Diệu Pháp Thân thanh tịnh Như Lai.
Vượt đường ngôn ngữ đúng, sai
Nhân, Thiên ba cõi, không ngoài sắc, không.
Vô sở trụ, Phật thân ảnh tượng,
Như hư không vẽ tướng chim bay.
Muôn màu đại hải ma ni,
Trụ thân vô tướng, đến, đi giữa đời.
Ví uống hết nước nơi bốn bể,
Ngọn gió kia cũng dễ che ngăn.
Hư không lường được lớp, tầng
Công đức Chư Phật vô ngần, vô biên.
Ai thấy nghe, kính tin Phật lực
Được diệu tâm, công đức Như Lai
Sinh tâm cẩn trọng, chớ nghi.

HẾT

Nội dung được tải về từ website Rộng Mở Tâm Hồn (rongmotamhon.net)

– Chúng tôi khuyến khích việc phổ biến vì mục đích lợi tha. Xin vui lòng ghi rõ nguồn thông tin trích dẫn và không tùy tiện sửa chữa, thêm bớt vào nội dung hiện có.

Việc sử dụng nội dung này vào mục đích khai thác lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm đạo đức và pháp luật.

(Ghi chú của website Rộng Mở Tâm Hồn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.