Chương trình Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

NGÀY 17.7 NHÂM THÌN (02.09.2012)
07 giờ 00: Lễ nhập kim quan
08 giờ 00: Lễ Bạch Phật khai kinh
09 giờ 00: Lễ cung thỉnh Giác linh an vị – Lễ Thọ tang
10 giờ 00: Phúng điếu
………