Đọc báo, và… buồn!

Còn nơi nào có kiểu tổ chức phi lý khi mà mời đích danh, “cung nghinh” các quan chức tham gia tiến vào đạo tràng, chính quyền đi song song với Chư Tăng chức sắc và giáo phẩm giữa hai hàng Phật Tử cung kính chấp tay!…

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới: Cung nghinh & đón nhận Xá Lợi Phật (Vidéo)

Video clip Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới cung nghinh & đón nhận Xá Lợi Phật.
Nguồn: Youtube.
Thời lượng: 31’52”.

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. IV cung nghinh và đón nhận Xá Lợi Phật

Vào ngày 13/10/2016, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới thay mặt toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đính Phật Tử Việt Nam toàn cầu cung thỉnh Chư Tôn Thạc Đức Tăng-già đang chứng minh, tham dự Đại Hội cung nghinh, đón nhận Xá Lợi và bảo tượng Đức Phật, thiết trí tại chánh điện của Đại Hội…

Lễ Phật Đản trang nghiêm và những hình ảnh chướng mắt

Dám chắc, không một nhà cầm quyền hay cá nhân giới chức nhà nước hữu quyền nào tự đắc đòi hỏi chúng ta phải “cung nghinh” họ như vậy! Và giá như chúng ta không trang trọng cung nghinh họ giữa 2 hàng Phật Tử vái lạy chắc hẳn sau đó họ cũng không vì vậy mà gây khó khăn hơn hay dễ dãi hơn trong hoạt động của Phật Giáo địa phương…