Tổng quan về Du-già Hành Tông – Việt dịch: Thích Nhuận Châu

Du-già Hành Tông là một trong hai Tông phái Đại Thừa Phật Giáo Ấn Độ. Sự sáng lập Tông phái này được quy cho hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân. Nhưng giáo lý và học thuyết căn bản của Tông này đã được lưu hành ít nhất là một thế kỷ trước đó…