Browsing: huệ khả

Công án - Giai thoại
0

Phiền não của chúng ta vốn không, tội nghiệp cũng không có tự tánh, tâm thức lặng lẽ, không có chỗ vọng tưởng động niệm, đó là chánh giác, là Phật đạo. Nếu giữ gìn được chơn tâm bình thường không động, thì Phật tánh ngay đó hiển bày…