Chương trình hội thảo Trần Nhân Tông

Chương trình trại/khóa hội thảo Trần Nhân Tông Gia Đình Phật Tử Việt Nam…

Chương trình trại huấn luyện Huynh Trưởng

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HUẤN LUYỆN
HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN:
– Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang – Vạn Hạnh – và các trại chuyên năng…