Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) được gọi không chính xác. Bạn cần truyền array của các types. Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.6.1.) in /home/thuvieng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5833
Huy hiệu Gia Đình Phật Tử

Huy hiệu Gia Đình Phật Tử

0

HUY HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

Huy hiệu chính thức của Gia Ðình Phật Tử là Hoa Sen Trắng, tám (8) cánh, trên nền tròn xanh lá mạ, viền trắng.

(Chương thứ III, điều 11, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

I. Hình tròn: Tượng trưng cho đạo Phật viên dung, hoàn toàn, vô ngại. 

II. Sen trắng: Tượng trưng cho ánh sáng của trí huệ hoàn toàn (giác ngộ), và ánh sáng của thanh tịnh hoàn toàn (giải thoát). Hoa sen là loại hoa mọc trong bùn dơ nhưng vẫn tỏa ngát hương thơm tượng trưng cho sự không bị sa đọa của người Phật Tử dù sống với xã hội độc ác dơ bẩn. 

III. Tám cánh sen: Chỉ rõ mục đích Gia Đình Phật Tử: 

A. Năm cánh trên của hoa sen tượng trưng cho 5 hạnh của người Phật Tử. Từ ngoài nhìn vào:

1. Cánh giữa: Tượng trưng cho hạnh Tinh Tấn. Tinh Tấn nghĩa là luôn luôn tiến trên con đường trong sạch, trên con đường đến mục đích của Đoàn, trên con đường Đạo. Tượng trưng cho hạnh Tinh Tấn là đức Phật Thích Ca, người đã rời bỏ hạnh phúc gia đình, ngôi báu, vợ con, danh lợi, để dấn thân trên đường Đạo, tu khổ hạnh trong sáu năm, ngồi thuyền định 49 ngày để đạt đến giác ngộ, rồi lại đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh hơn 49 năm. Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Tinh Tấn là luôn luôn tinh tấn thực hành các hạnh Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Huệ và Từ Bi. Trái với hạnh Tinh Tấn là lười biếng trên đường Đạo, trong bổn phận của mình. 

2. Bên trái cánh giữa: Tượng trưng cho hạnh Hỷ Xả, có nghĩa là luôn luôn vui vẻ, hoan hỷ và làm mọi người vui vẻ, hoan hỷ, sống phóng xả hy sinh. Gặp việc buồn, dữ, hoặc bệnh tật không than khóc, không quá lo buồn, không sợ hãi. Thấy người làm việc lành hoặc được may mắn thì vui vẻ, tán thành, không ganh ghét, bực tức. Thấy người gặp việc buồn khổ thì khuyên giải, giúp đỡ. Gặp người xúc phạm đến mình không tức giận. Biết hy sinh cho mọi người, mọi loài. Hỷ Xả không có nghĩa là vui vẻ trẻ trung, cười nói ồn ào. Hỷ Xả là hạnh của một tâm hồn trong sạch, yêu đời, thương mọi loài, điềm tĩnh và biết hy sinh. Người sống theo hạnh Hỷ Xả luôn có gương mặt tươi trẻ, cặp mắt trong sáng, nụ cười hiền hòa, và trong thân tỏa ra sức mạnh khiến mọi người hoan hỷ hy sinh theo mình. Tượng trưng cho hạnh Hỷ Xả là đức Phật Di Lặc, một đức Phật có một lòng thương rộng lớn cao cả, một gương mặt luôn luôn tươi cười.

3. Bên phải cánh giữa: Tượng trưng cho hạnh Thanh Tịnh, có nghĩa là trong sạch trong thân thể, trong sạch trong lời nói, ý nghĩ, việc làm và sống một cuộc đời giản dị, thanh bạch. Trong sạch trong thân thể, là lúc nào thân hình cũng sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Trong sạch trong lời nói, là không nói lời giả dối, độc ác, thêu dệt, chải chuốt, nói hai lưỡi; chỉ nói lời thành thật, hòa nhã giản dị, và trung trực. Trong sạch trong ý nghĩ, là từ bỏ tánh tham, sân, si, tư tưởng cần trong sạch chơn chánh. Trong sạch trong việc làm là cử chỉ, việc làm chơn chánh. Sống giản dị là sống thanh bạch, đạm bạc, không xa hoa, phù phiếm. Một người sống theo hạnh Thanh Tịnh là thân thể áo quần luôn luôn sạch sẽ, tề chỉnh, lời nói, ý nghĩ, việc làm luôn luôn trong sạch, và sống cuộc đời giản dị thanh bạch. Tượng trưng hạnh Thanh Tịnh là đức Phật A Di Đà, một đức Phật có hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, hai quả đức do nhơn hạnh hoàn toàn thanh tịnh; và cảnh giới của đức Phật A Di Đà hóa độ chúng sanh là cảnh Tịnh Độ, một cõi hoàn toàn trong sạch đẹp đẽ.

4. Bên trái cánh Hỷ Xả: Tượng trưng cho hạnh Trí Huệ, có nghĩa là hiểu biết đúng đắn, cùng khắp, tất cả. Hiểu biết đúng đắn là sự thật cảnh vật như thế nào, thì hiểu biết đúng như vậy không sai lầm. Hiểu biết cùng khắp là hiểu biết rộng rãi. Một người sống theo hạnh Trí Huệ là phải học hiểu những điều phải học đúng theo chương trình, phải học hiểu Phật Pháp đúng theo thứ bậc của mình. Tượng trưng cho hạnh Trí Huệ là đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị Bồ Tát có trí huệ bậc nhất, tiêu biểu cho sự hiểu biết, và thường thay thế đức Phật Thích Ca khai sáng trí huệ cho mọi loài.

5. Bên phải cánh Thanh Tịnh: Tượng trưng cho hạnh Từ Bi, có nghĩa là đem vui cứu khổ cho mọi loài. Đem vui là gieo sự vui vẻ (như người thích đọc sách, đem sách tặng khiến cho người đó vui vẻ, hoặc dùng lời nói hòa nhã giảng giải Phật Pháp khiến cho người nghe vui vẻ…). Cứu khổ là trừ những nỗi đau khổ cho mọi loài, (như đối với người khổ vì đói khát thì bố thí các món ăn uống cho hết khổ…). Một người sống theo hạnh Từ Bi là luôn luôn cứu giúp mọi loài, mọi người sống hạnh phúc. Tượng trưng cho hạnh Từ Bi là đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát hiện thân cứu khổ cứu nạn cho mọi loài, luôn luôn thương tưởng, cứu giúp cho tất cả chúng sanh.

B. Ba cánh dưới tượng trưng cho ba ngôi báu (Tam Bảo). Từ ngoài nhìn vào:

1. Cánh giữa: Phật Bảo. Phật Đà có ba nghĩa: Tự Giác, là tự mình giác ngộ. Giác Tha, có nghĩa là giác ngộ cho mọi loài cũng đồng giác ngộ như mình. Giác Hạnh Viên Mãn, có nghĩa là hai công hạnh kể trên hoàn toàn viên mãn. Từ trước tới nay có nhiều vị đã chứng quả Phật, như đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược Sư, đức Phật Di Lặc v.v…

2. Cánh trái: Pháp Bảo. Pháp là lời dạy của đức Phật hoặc các vị Bồ Tát vâng theo lời Phật mà nói, hoặc các vị Tổ Sư viết ra, dạy ra. Lời dạy tuyên dương chơn lý, có thể đưa mọi loài thoát khổ được vui.

3. Cánh phải: Tăng Bảo. Tăng Bảo là đoàn thể xuất gia tu hành theo đạo Phật, gồm bốn người trở lên, và sống theo sáu phép hòa kính. 

IV. Màu xanh lá mạ:  là màu tương lai – chỉ tuổi trẻ đang vươn lên đầy hy vọng ở tương lai; màu của Thanh, Thiếu, Đồng niên Phật Tử.

PHỤ LỤC

Bản giải thích Châm Ngôn GĐPTVN tại Hải Ngoại:

THE LOTUS EMBLEM

The emblem of the Buddhist Youth Association consists of an eight-petaled white lotus on a green background enclosed in a circle.  It is important to understand each symbol.

I. The circle represents the completeness and unity of the Buddhist religion.

II. The white color of the lotus represents the brightness of wisdom, complete enlightenment (giác ngộ), and the brightness of pure moral conduct, complete liberation (giải thoát). The lotus is a flower which grows in muddy environments but produces a nice clean fragrance. This represents a Buddhist who lives in a society full of temptations but can distinguish right from wrong and has good ethics.

III. The eight petals of the lotus represent the objectives of the Buddhist Youth Association.

A. The top five petals represent the five conducts of a Buddhist.

1. The Middle petalMoral of Diligence. Always advancing to achieve the objectives of the organization and to practice Buddhism. An example of this conduct is Shakyamuni Buddha (Phật Thích Ca Mâu Ni) who left his family, renounced all rights to the throne and all worldly pleasures to search for truth and peace. He strenuously practiced all forms of austerity for 6 years. He reached enlightenment after 49 days of meditation. From then he went on teaching Buddhism for 49 years. Thus, one who lives by the Diligent Moral must always be diligent in applying the Forgiveness, Purity, Wisdom, and Compassion morals. The opposite of the Diligent Moral is being lazy in practicing Buddhism and in fulfilling one’s own responsibility.

2. The petal to the left of the middle petalConduct of forgiveness and joyfulness. Always be cheerful, forgiving, and strive to make others happy. When confronting mishap, do not be overly grieved or fearful. Be happy for those more fortunate rather than jealous, hateful, and upset. Help others in distress. Use nice words to explain a misunderstanding. Know when to sacrifice for others. Joyfulness does not mean to be unruly and loud. Forgiveness and joyfulness combined is a conduct of a free and clean spirit. It represents a calm and loving person willing to sacrifice for others when necessary. One who lives by this moral always looks young, has bright eyes, a nice smile, and the ability to encourage others to practice forgiveness and joyfulness. Representing this conduct is the Di Lặc (Maitreya) Buddha who has boundless love for all beings and who always has a smile on his face.

3. The petal to the right of the middle petalConduct of Purity. This means purity in speech, thought, and body. Purity in speech means not to tell lies nor use words that could hurt others. Always speak the truth. Purity in thought means to end the three poisons of greed, anger, and ignorance. Always have nice and clean thoughts. Purity in body or action means to have a simple life and take care of your body. Representing the Purity Conduct is A Di Đà (Amida) Buddha whose longevity is immeasurable through the practice of this conduct.  He stays in the PureLand (Tịnh Độ) world and helps all beings to get there. It is a beautiful and peaceful world.

4. To the left of Forgiveness: Conduct of Wisdom. Understand all things correctly and thoroughly. A person living by this conduct learns and understands Buddha’s teaching correctly and completely. Representing this moral is the Văn Thù Sư Lợi Boddhisattva whose wisdom is greater than all of the Boddhisattvas. He often assisted Shakyamuni Buddha in helping all beings expand their wisdom.

5. To the right of Purity: Conduct of Compassion. This conduct means to bring happiness and reduce miseries for all beings. A person living by this conduct always tries to help others live happily. Representing the Compassion Moral is Quán Thế Âm Boddhisattva who always listens to the cries of all beings for help and relieves their sufferings.

B. The three petals on the bottom symbolize the three jewels. (Looking at the emblem):

1. Middle petal: The first jewel – Buddha. This has three meanings:

a. Tự Giác: Self-awakened.

b. Giác Tha: Work together with others so all will attain enlightenment.

c. Giác Hạnh Viên Mãn: The above missions are fully accomplished.

There have been many people who have attained enlightenment. Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) Buddha, A Di Đà Buddha, Dược Sư Buddha, Di Lặc Buddha are examples.

2. The left petal: The second jewel – Dharma. Words from Buddha or the Boddhisattvas’s sermons based on Buddha’s teachings. These words contain the truth in Buddha’s teaching that lead all beings to true happiness.

3. The right petal: The third jewel – Sangha (monks and nuns). People who leave home to devote their life and practice Buddhism. They are a group of at least four people and live by the Six Rules of Unity Inform.

IV. The green color on the emblem represents the youth and the hope for the future.

Bản dịch tài liệu của GĐPTVN TẠI HOA KỲ.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.